Sökning: "maslow teori"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden maslow teori.

 1. 1. Separationen av Redovisning & Revision : En kvalitativ studie om upplevda effekter hos medarbetarna efter uppdelningen inom branschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Engman; Lovisa Bäckström; [2020]
  Nyckelord :accounting- and audit industry; accounting; audit; coworker; work situation; motivation; satisfaction.; Redovisning- och revisionsbranschen; redovisning; revision; medarbetare; arbetssituation; motivation; tillfredsställelse.;

  Sammanfattning : Genom åren har det skett en del förändringar i redovisning- och revisionsbranschen i Sverige. Detta har inneburit att enheterna för redovisning och revision har separerats hos några av aktörerna. LÄS MER

 2. 2. Klara, färdiga, generation Z : Akta så de inte springer ifrån er!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Madeleine Broström; Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Motivation; Reward system; Retain; Banking industry; Generation Z; Motivation; Belöningssystem; Behålla; Bankbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett effektivt styrverktyg många organisationer använder sig av är belöningssystem, i syfte att motivera och behålla sina medarbetare. En ny generation, Generation Z är på väg att inta arbetsmarknaden, vilket innebär nya karaktärsdrag, egenskaper och attityder mot arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Skolprestationer och Uppväxtvillkor i Sverige och Thailand : En Comparative Study Through the Lens of Maslow's Hierarchy of Needs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mikael Falk; [2019]
  Nyckelord :Maslow; Uppväxt; Betyg; Sverige; Thailand; Fysiska behov; Trygghet; Gemenskap; Uppskattning; Självförverkligande;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes om det finns sammanband mellan studieresultat och uppväxtvillkor i två länder med olika kulturer. Uppväxtvillkoren representerades av Maslows behovstrappa som genom fem olika kategorier förklarar mänskliga behov. LÄS MER

 4. 4. Bubblan - en undersökning i behovet av estetiska uttrycksmedel för ett arbete mot psykisk ohälsa genom bildämnet- en undersökning i behovet av estetiska uttrycksmedel för ettarbete mot psykisk ohälsa genom bildämnet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Broström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan hos barn och unga i Sverige har under de senaste 30 åren fördubblats, menar Folkhälsomyndigheten (2018), som också menar att en grund till detta är en brist i skolans funktion. Därför vill jag med denna uppsats bidra till bättre psykisk hälsa hos barn och ungdomar genom min position: som gymnasielärare i bild. LÄS MER

 5. 5. "För min egen vinning och för organisationens vinning” : En sociologisk studie av hur medarbetarsamtal kan påverka individers upplevelser av motivation, tillfredsställelse och välmående

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Linnea Johansson; Elvira Snecker; [2018]
  Nyckelord :employee interview; motivation; work satisfaction; psychosocial work environment; opportunity to develop.; medarbetarsamtal; motivation; tillfredsställelse; psykosocial arbetsmiljö; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyze how the employee interview affects the employees’ motivation, work satisfaction, psychosocial work environment and the opportunity to develop. To find out how the employees experience this, the study is of a qualitative nature. LÄS MER