Sökning: "mass balances"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden mass balances.

 1. 1. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Kristina Broberg; [2019]
  Nyckelord :Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). LÄS MER

 2. 2. Influence of fuel mix on mass balance of Cl, S, and K in a long rotary kiln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lime is a material with a wide range of applications including land improvement, water treatment as well as the paper-, steel-, and cement industry. Annual worldwide production was estimated at 350 Mt/year for 2016 and 2017 and the production is responsible for a large contribution of the greenhouse gas CO2 to the atmosphere, contributing to global warming. LÄS MER

 3. 3. Spill vid skörd av vallensilage

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :fältförluster; mekaniska förluster; spill vid skörd av vall;

  Sammanfattning : Spill vid skörd av vallensilage är ett ämne som inte är så väl uppmärksammat på samma sätt som till exempel spillet vid skörd av spannmål. Vallskördens spill är komplext då det är många faktorer som påverkar hur stort spillet blir samt var i skördekedjan de uppkommer. LÄS MER

 4. 4. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 5. 5. Feasibility Study of a Technology for Catalytic Low Pressure Depolymerization of Biomass to Diesel in Thailand

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kusuma Wongmaha; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study has been conducted in collaboration with Swestep AB, a Swedish company that specializes in the conversion of waste to valuable products via the KDV technology. The study explores the possibility of using cassava chips and cassava pulp as a potential feedstock in the production of synthetic diesel and compares the KDV method with fermentation, a conventional method of using cassava chips and cassava pulp in Thailand. LÄS MER