Sökning: "massa- och pappersindustrin"

Visar resultat 16 - 20 av 36 uppsatser innehållade orden massa- och pappersindustrin.

 1. 16. Utredning av köldbärarsystem med avseende på effektivitet och kapacitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Johansson; [2017]
  Nyckelord :Kylmaskin; återströmning; VVS; köldbärarsystem; industriellt kylsystem;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrin utgör en stor andel av energianvändningen i den svenska industriella sektorn. Den energiintensiva industrin innebär en stor möjlighet till besparingar genom energieffektiviserande åtgärder. LÄS MER

 2. 17. Energieffektiviseringsanalys av ventilationssystemet för ett kraftvärmeverk : En fältstudie utförd i samarbete med Bomhus energi AB och ABB

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Frida Åström; [2017]
  Nyckelord :energieffektivisering; ventilation; frekvensomriktare;

  Sammanfattning : Detta arbeta kommer att utreda vilka det vanligaste energiförlusterna för ett kraftvärmeverk är, med fördjupning på förlusterna i deras ventilationssystem.  Kraftvärmeverket som har analyserats i detta arbete är Bomhus energi AB (BEAB) kraftvärmeverk och utredningen har skett i samråd med ABB Energy Efficiency team. LÄS MER

 3. 18. Effektivitetsförbättringar i interna serviceprocesser : En fallstudie inom massa- och pappersindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Elina Björklund; Nina Gimström; [2017]
  Nyckelord :Value stream mapping; VSM; Service value stream management; SVSM; Lean Service; Lean; effektivitetsförbättringar; interna serviceprocesser; Lean; serviceprocesser; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Effective and reliable delivery of services provides long-term performance to an organization. Inorder to create effective and reliable deliveries, activities that do not create value for the customer,namely the wastes, need to be reduced or eliminated. Value Stream mapping is a Leanmanagement tool that aims to clean processes from the wastes. LÄS MER

 4. 19. "De högt hängande frukterna" : En studie av koldioxidskattens inverkan på skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Rosquist; [2017]
  Nyckelord :carbon tax; triple bottom line; stakeholder theory; Koldioxidskatt; intressentteori; hållbarhet; miljöskatter; politiska styrmedel; sågverk; massaindustri; pappersbruk;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investige how Swedish companies in the pulp- and paper industry are affected by the CO2 tax and how their perceived effects differs from the actual effects. The work includes interviews with employer representatives from six different companies. LÄS MER

 5. 20. Energibalans för Norra stegvalsverket : En fallstudie på Sandvik AB i Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Denise Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Energy balance; waste heat; Energibalans; restvärme;

  Sammanfattning : Under 2014 stod industrin i Sverige för nästan 40% av den totala energianvändningen. Stål- och metallindustrin står för den näst största delen efter massa- och pappersindustrin. En stor del av energin går förlorad som restvärme och betraktas ofta som avfall. LÄS MER