Sökning: "massage"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet massage.

 1. 1. Omvårdnadsinterventioner till preoperativ ångest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nathalie Rosén; Caroline Tynong; [2023]
  Nyckelord :Preoperativ ångest; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett stort antal operationer utförs varje år och preoperativ ångest är ett vanligt omvårdnadsproblem som drabbar patienten både fysiskt och psykiskt. Tillståndet kan leda till att patienten får en negativ upplevelse av sjukhus, negativ påverkan på det postoperativa förloppet samt förlängd återhämtning, vilket leder till ytterligare lidande för patienten, längre vårdtider samt mer kostnader för vården. LÄS MER

 2. 2. Interventioner för att minska ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie för sjuksköterskors kännedom om interventioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Olsson; Amanda Lundell; [2023]
  Nyckelord :demenssjukdom; ångest; intervention; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. LÄS MER

 3. 3. Sömnfrämjande omvårdnadsåtgärder på intensivvårdsavdelning : En systematisk litteratursammanställning av kvantitativ forskning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Carlsson; Frans Sriwong; [2023]
  Nyckelord :intensive care unit; intensive care nurse; interventions; patient; sleep promotion; intensivvårdsavdelning; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnadsåtgärder; patient sömnfrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och avgörande för människans fysiska samt psykosociala återhämtningsförmåga. Sömnens betydelse underskattas dock och försummas oftast hos både friska och kritiskt sjuka individer. LÄS MER

 4. 4. Agitation vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom : omvårdnadsåtgärder för att minska agitation hos personer med kognitiv sjukdom: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Svanberg; Susanne Nygren; [2023]
  Nyckelord :Agitation; Non-pharmacological; Cognitive disorder; BPSD and Nursing treatment; Agitation; Icke-farmakologisk; Kognitiv sjukdom; BPSD och Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Kognitiv sjukdom är samlingsbegrepp som innefattar flera olika diagnoser och i Sverige insjuknar årligen 20 000–25 000 personer. Det som är gemensamt för de olika diagnoserna är att de uppstår till följd av skador i hjärnan. LÄS MER

 5. 5. Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Blanksvärd; Elin Petersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Komplementära metoder; postoperativ smärtbehandling; postoperativ omvårdnad; akut smärta; övre bukkirurgi; evidensbaserad vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. LÄS MER