Sökning: "massmedia analys"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden massmedia analys.

 1. 1. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan sekt och Jehovas vittnen : En kvalitativ analys av Jehovas vittne i relation till Nylunds sektteori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sekt; Jehovas vittne; Religiös rörelse; Kvalitativ analys; Analysschema; Religion;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks om Jehovas vittnen kan definieras som en sekt utifrån Karl-Erik Nylunds sektteori och i så fall hur. Undersökningen har utgått från tre avhoppande medlemmar och två av rörelsens egna publikationer för att se om båda påvisar att rörelsen kan definieras som en sekt. LÄS MER

 3. 3. #MeToo-rörelsens effekt på den offentliga förvaltningen : En kvalitativ analys av massmedias effekt på den politiska processen i beslutet om en samtyckeslagstiftning byggd på friviliighet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Cornbert; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera effekten som media och framförallt MeToo-rörelsen haft på den svenska riksdagens beslut om en skärpt sexualbrottslag byggd på frivillighet. Med hjälp av dagordningsteorin analyserar studien massmedias möjlighet att forma den politiska agendan. LÄS MER

 4. 4. Media och socialtjänsten : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser och påverkan av medias framställningar av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Evelina Sundberg; Sebastian Nilsson; [2019]
  Nyckelord :media; massmedia; socialt arbete; socialtjänst; diskurs; professionalism;

  Sammanfattning : Socialtjänsten är en offentlig verksamhet som i stor utsträckning granskas av media. De verksamheter inom socialtjänsten som arbetar med barn och unga blir i större omfattning omskrivna i media än andra verksamheter inom socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. VET DU VEM EN SVENSK UTLANDSVETERAN ÄR? - ”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samuel Jubell; [2018-09-14]
  Nyckelord :veteran; veteransoldat; utlandsveteran; unga; insats; internationell; Försvarsmakten; media; kommunikation; mkv; semiotik; ptsd; bilden; soldat; användarteorin; uses and gratifications; ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bilden av svenska veteraner ser uthos unga i Sverige och vad det är som bidragit till att det är så den ser ut.Teori: Semiotik, uses and gratificationsMetod: Intervjuer genomförda på ungdomar 18-19 år gamla via telefon och i person.Material: 12 genomförda intervjuer. LÄS MER