Sökning: "mat normer"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden mat normer.

 1. 1. Användning, syfte och klassificering av proteinprodukter i relation till subjektiva normer : En kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lizette Gustafsson Vestling; Molly Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning har visat att syftet med användning av proteintillskott ofta är förknippat med träning, hälsofrämjande effekter och träningsresultat. Det finns ingen tydlig definition eller klassificering av dessa produkter, vilket gör det svårt att jämföra studier. LÄS MER

 2. 2. Etisk glass : En semiotisk och kritisk diskursanalys av hur glassföretag varumärkeskommunicerar etiska värden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jaana Salla; [2020]
  Nyckelord :Brand communication; corporate storytelling; multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Greimas; Labov; narrativity; value; food discourse; Varumärkeskommunikation; strategisk berättelse; multimodal kritisk diskursanalys; socialsemiotik; Greimas; Labov; narrativitet; värden; matdiskurser;

  Sammanfattning : Denna studie är en kritisk diskursanalys av utvalda texter och förpackningar från glassföretagen Järnaglass och Gute Glass. Syftet är att synliggöra hur etiska värden kommuniceras i varumärkeskommunikation och problematisera hur språket kan reproducera social ojämlikhet och föreställningar om etisk konsumtion i en svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. Det sociala samspelets inverkan vid matbordet : En kvalitativ studie hur det sociala samspelet vid matbordet inverkar på barnens val av en varierad kost.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elina Jernberg; [2020]
  Nyckelord :Social interaction; diet; meal education; socio-cultural perspective; preschool teachers; Socialt samspel; kost; måltidspedagogik; sociokulturellt perspektiv; förskollä-rare;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to contribute with knowledge of how the social interaction around the dining table affects the children's choice of a varied diet at preschool. To limit the study, the focus has been on a specific meal at the preschool, the specific meal being the lunch. LÄS MER

 4. 4. Utländskt och svenskt i kokböcker för barn. : Framställningen av olika nationaliteter i kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960- 2014

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Paola Allegrini; [2020]
  Nyckelord :children’s cookbooks; representation; foreign; Swedish; nationality; discourse analysis; norms; values; the culinary Other; kokböcker för barn; representation; utländskt; svenskt; nationalitet; diskurs; diskursanalys; normer; värderingar; stereotyper; de kulinariska Andra;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka nationaliteter som finns representerade, och hur utländskt och svenskt framställs i 12 kokböcker för barn utgivna i Sverige 1960-2014. Först gjordes en innehållsanalys för att finna lämpliga analyskategorier för att beskriva hur nationell och icke-svensk proveniens kommer till uttryck. LÄS MER

 5. 5. Reproduktion eller transformation : lokal mat i Ljusdalsområdet ur ett flernivåperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linus Linse; [2020]
  Nyckelord :lokal mat; flernivåperspektiv; hållbarhet; livsmedelsregimer;

  Sammanfattning : Dagens livsmedelsförsörjningssystem orsakar stora ekologiska och so-cioekonomiska problem i samhällen över stora delar av världen och om-fattande förändringar är nödvändiga. Den dominerande livsmedelsregi-men i systemet består av ett globalt, industriellt jordbrukskomplex som involverar världsomspännande nätverk av produktion, distribution och konsumtion men också regler, normer och kulturell förståelse. LÄS MER