Sökning: "matchningen"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet matchningen.

 1. 1. En kommuns integration på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur en enskild kommun arbetar för att etablera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Edsvik; [2019]
  Nyckelord :Integration; labor market; shortage of professions; establishment; foreign background; Integration; arbetsmarknad; bristyrken; etablering; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva hur man arbetar med att integrera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden och vilka problem som kan uppstå. Problemformuleringen grundar sig i hur en enskild kommun ska kunna komma att lösa matchningen av en viss grupp av personer som står utanför arbetsmarknaden med företag på arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing- marknadsföringens lillasyster eller den nya modellen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Isabel dos Santos Pettersson; [2019]
  Nyckelord :influencer; influencer marketing; sociala medier; varumärke; mellanhand; nätverk; lagar; eWOM;

  Sammanfattning : Influencer marketing som marknadsföringsmetod befinner sig i en stark tillväxtfas. Samtidigt har influencer marketing tidigare varit, tämligen oreglerat. Den 1 januari 2019 lagstadgades det i Sverige att alla produkter en privatperson mottas ska beskattas på. LÄS MER

 3. 3. Hur vågar en entreprenör? : En kvalitativ studie kring entreprenörens syn på utvärdering av affärsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alexander Korenado; Filip Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Entreprenörskap; utvärdering; affärsmöjligheter; den entreprenöriella processen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa förståelse för utvärdering av affärsmöjligheter utifrån ett entreprenöriellt perspektiv. Det som studerades var hur en entreprenör ser på utvärdering affärsmöjligheter. Metoden i studien var kvalitativ där det genomfördes semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarperspektiv på arbetspraktik för nyanlända akademiker : konceptualisering av motivbilder och resultat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Kilstam; [2019]
  Nyckelord :Internship; Newcomer academics; Corporate Social Responsibility; Institutional theory; Employability; Arbetspraktik; Nyanlända akademiker; Corporate Social Responsibility; Institutionell teori; Anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Som en följd av flyktingvågen 2015 inleddes en satsning som syftade till att underlätta integrationsprocessen samtidigt som det skulle effektivisera matchningen mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden. Ett av de projekt som initierades inriktades på att förmedla praktikplatser till nyanlända akademiker med kompetens inom vissa bristområden. LÄS MER

 5. 5. Matchningen på arbetsmarknaden : Regional matchningseffektivitet med hänsyn till agglomerationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emil Pilhage; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar undersöka om det finns arbetsmarknadsmässiga fördelar för tätbefolkade områden genom att behandla matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Utifrån ett paneldata för Sveriges 21 län över tidsperioden 2007–2018 studeras sambandet mellan arbetslöshet och vakanser för Stockholms-, Skåne-, Blekinge- och Norrbottens län med hänsyn till agglomerationseffekter. LÄS MER