Sökning: "matematikängslan"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet matematikängslan.

 1. 1. Matematikångest

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Läckström; Maya Molin; [2021-08-19]
  Nyckelord :matematikångest; matematikängslan; känslosamma svårigheter med matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. Detta för att skapa en större förståelse kring hur lärare kan förebygga så att eleverna inte behöver känna matematikångest. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att minimera matematikängslan hos elever : Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ida Rydebjörk; Sofia Risborn; [2021]
  Nyckelord :Elevers lärande; lärares behov; matematikängslan; speciallärare; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Risborn, S. & Rydebjörk, I. (2021). Strategier för att minimera matematikängslan hos elever - Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens. LÄS MER

 3. 3. Matematikängslan : - en bov som begränsar elever till att nå sin fulla potential i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claudia Hansblom; Anneli Öberg; [2021]
  Nyckelord :Elevers upplevelser; matematikängslan; mellanstadiet; pedagogisk metodik; varierad matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur några lärare och speciallärare uppfattar sina insatser då det gäller att förebygga uppkomsten av matematikängslan hos elever samt hur elever i åk 4 upplever undervisningen i matematik. I samband med syftet studeras följande frågeställningar: Vad anser lärare och speciallärare i studien kan vara orsaken till matematikängslan hos elever? Hur beskriver och uppfattar lärare och speciallärare sina olika insatser för att förebygga uppkomsten av matematikängslan hos elever? Hur upplever elever undervisningen i matematik? Teori och tidigare forskning Studien grundar sig på Piagets och Vygotskijs teori, det konstruktivistiska- och sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Matematikängslan ur grundskollärares perspektiv : Ett kvalitativ studie om hur lärare resonerar kring matematikängslan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rami Al-Hadad; Rafi Raphael; [2021]
  Nyckelord :Matematikängslan; Matematiksvårigheter; Bandura; Socialkognitiva teorin.;

  Sammanfattning : I skolvärlden är matematikängslan vanligt förekommande bland elever. Detta fenomen undersöktes utifrån matematiklärares synvinkel, med fokus på årskurs 4–6. Syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om hur matematiklärare i svenska grundskolor resonerar kring hur de arbetar med matematikängslan. LÄS MER

 5. 5. Matematikångest - En kvalitativ studie om speciallärares, specialpedagogers och lärares erfarenheter kring elever i matematikångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Nordin; Linda Sundbladh; [2021]
  Nyckelord :math anxiety; mathematics anxiety; matematikångest; matematikängslan; matematikoro; matematiksvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om matematikångest utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv genom att intervjua speciallärare, specialpedagoger och lärare som alla arbetar inom det pedagogiska fältet där matematikångest uppträder. Studien är inspirerad av en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER