Sökning: "matematik byggprogrammet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden matematik byggprogrammet.

 1. 1. Att bygga med matematik : En empirisk studie om hur matematiklärare undervisar inom bygg- & anläggningsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Olle Moensjö; [2022]
  Nyckelord :karaktärsämnesmatematik; ämnesöverskridande samarbete; matematiskt innehåll; tematisk analys; relevans; byggprogrammet;

  Sammanfattning : När lärare undervisar i ämnet matematik på programmet bygg- och anläggning ställs de inför uppgiften att välja vilken matematik som de anser ingår i det centrala innehållet matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv. I den här studien undersöks hur lärare utför denna uppgift, vad innehållet kan vara och vad lärarna bygger sina beslut på. LÄS MER

 2. 2. Matematik i praktiken. En etnografiskt inspirerad studie om matematiken i två gymnasieelevers byggvardag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Reimbert Westlund; [2014-09-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka på vilka sätt två gymnasieelever, som är i matematiksvårigheter och går på byggprogrammet, använder den matematik de lär i skolan i sin praktik. Teorianknytning Det sociokulturella perspektivet har använts som teoretisk bakgrund i denna studie. LÄS MER

 3. 3. Matematik och Trä- och metallslöjd : ett samarbete att ta tillvara på?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Jonas Larsson; [2010]
  Nyckelord :Matematik; Samarbete; Slöjd; Ämnesövergripande;

  Sammanfattning : I samband med min tidigare gymnasieutbildning på byggprogrammet har jag reflekterat att skolans matematikämne skulle kunna samarbeta med ett praktiskt ämne. I detta fall i trä- och metallslöjden, där praktiska moment förekommer i stor utsträckning. Många av skolans elever tappar lusten för matematikämnet i årskurs fem. LÄS MER

 4. 4. Att bygga hus med matematik : Är det möjligt att integrera matematik med byggteori?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Charlotte Donner Saand; [2009]
  Nyckelord :Infärgning; matematik; yrkesämnen; byggteori; kärnämne; karaktärsämne; integration; yrkesräkning; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om integrationen mellan matematik och byggteori på byggprogrammet på Rönninge gymnasium. Den tar upp tidigare forskning och aktuella utredningar som fastslår att yrkesräkning och infärgning av matematik i praktiska gymnasieprogram gör att eleverna lär sig mycket bättre. LÄS MER