Sökning: "matematik för flerspråkiga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden matematik för flerspråkiga elever.

 1. 1. Problemlösning i matematik- möjligheter eller hinder för nyanlända elever Studium av lärares och studiehandledares erfarenheter och uppfattningar på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malak Abdalbast; Mohamed Said Khalifa; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; flerspråkiga elever; problemlösning; studiehandledning; kartläggning; ordinarie klass; förberedelseklass; vardagsspråk skolspråk;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur matematiklärare och studiehandledare uppfattar de svårigheterna som nyanlända elever i högstadiet har i matematiska problemlösningar. Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vad anser matematiklärare och studiehandledare om nyanlända elevers prestationer i matematisk problemlösning?• Hur arbetar matematiklärare för att stöda nyanlända elevers inlärning i matematik?• Hur arbetar studiehandledare på modersmålet för att stötta nyanlända elevers inlärning i matematik?• Finns det eventuellt samarbete mellan studiehandledare och ämneslä-rare?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella pers-pektiv. LÄS MER

 2. 2. Språk som resurs i klassrummet : Nyanlända elevers språkliga resurser vid undervisning av ämnesrelaterad svenska i ämnena matematik och samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2020]
  Nyckelord :svenska med didaktisk inriktning; ämnesrelaterad svenska; gymnasieskola; språkintroduktion; matematik; samhällskunskap; flerspråkiga elever; nyanlända elever; flerspråkighet som resurs;

  Sammanfattning : Föreliggande studie skrevs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektledar, och handledare för denna uppsats, var professor Päivi Juvonen. LÄS MER

 3. 3. Stöd/anpassningar inom matematikundervisningen. - En studie om hur pedagoger stödjer/anpassar matematikundervisningen för elever med svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fatima Zalaya; Natalie Zivkovic; [2020]
  Nyckelord :Andraspråk; Anpassning; Grundskola; Matematik; Nyanlända; Stöd; Undervisning;

  Sammanfattning : Elever med svenska som andraspråk ökar ständigt i de svenska skolorna vilket leder till att den svenska skolan och lärare ställs inför nya utmaningar och ständigt behöver utvecklas för att kunna bemöta alla elevers olika förutsättningar och behov. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur undervisning anpassas och hur man stödjer flerspråkiga elever inom matematiken i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrice Sundberg; Julia Green; [2020]
  Nyckelord :code-switching; flerspråkighet; flerspråkighet som resurs; matematik; matematikundervisning; translanguaging;

  Sammanfattning : Forskning visar att matematikinlärning kan vara problematisk för flerspråkiga elever och att lärare skulle behöva mer kunskap i området. Forskningen visar vidare att lärare tenderar att missgynna de lärandemöjligheter som flerspråkiga elever behöver och att lärarens förhållningssätt till flerspråkigheten i klassrummet avgör vilken lärandemiljö som skapas. LÄS MER

 5. 5. Hur flerspråkiga elever ges möjlighet att nå ett högre lärande i matematik : Med fokus på problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Redin; Dilan Bilge; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; språklig förståelse; lärande; matematisk förmåga; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; mediering; the more knowledgeable other; social interaktion; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större inblick i hur lärare på bästa sätt stödjer flerspråkiga elever att nå ett högre lärande. Vi anser att det här är en väsentlig del i en lärares yrke, eftersom alltmer elever i dagens svenska skolor är flerspråkiga. Det här är något som vi som lärare måste bemästra. LÄS MER