Sökning: "matematik konkretisering"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden matematik konkretisering.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Lärares undervisningsstrategier inom problemlösning för elever med ett annat förstaspråk än svenska : En kvalitativ studie om tre läraresundervisningsstrategier gällande textuppgifter inom problemlösning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ebba Johansson; Ella Johansson; Josefin Thelin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att synliggöra lärares undervisningsstrategier inom problemlösning gällande elever med ett annat förstaspråk än svenska i årskurs 1–3. Studien använder sig av det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt för att finna samband i resultatet, där särskilt fokus är på begreppen mediering, artefakter, språk och stöttning. LÄS MER

 3. 3. Hur främjas lärmiljön i matematik : Elever i matematiksvårigheter, matematiklärare, speciallärare och deras tankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Borup; [2023]
  Nyckelord :Inkludering; kommunikation; matematiksvårigheter; samarbete; tidiga stödinsatser; tillgänglig lärmiljö och variation;

  Sammanfattning : Borup Linda, (2023). Hur främjas lärmiljön i matematik. Elever i matematiksvårigheter, matematiklärare, speciallärare och deras tankar.Speciallärarprogrammet, Institutionen för  skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Laborativ Matematik : Hur och i vilket syfte används laborativ matematik i undervisningen för årskurs 4–6?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Analoga material; Digitala material; Konkretiserande arbetssätt; Laborativt arbetssätt; Extrauppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur och i vilket syfte lärare använder laborativa material och arbetssätt i sin undervisning. Ett klassrum idag kan bestå av en variation av elever rent kunskapsmässigt. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i linjär ekvationslösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Daniel Lundmark; Jonas Virdalm; [2022]
  Nyckelord :algebra; PCK; Big Idea; CoRe; linjär ekvation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lärare på gymnasiet ser på undervisning i linjär ekvationslösning och hur de utvecklar elevers förståelser och förmågor. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem lärare på tre olika gymnasieskolor i södra Skåne. LÄS MER