Sökning: "matematik läromedel analys av två läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden matematik läromedel analys av två läromedel.

 1. 1. En analys av läromedel för att upptäcka kommunikativ interaktion inom matematik i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Stenfelt; [2019-03-11]
  Nyckelord :Lärobok; matematik; lärarhandledning; kommunikativ interaktion.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka tre läromedel som består av en eller två läroböcker och tillhörande lärarhandledning, för att se hur stor del av läromedlen som berör den kommunikativa förmågan i förhållande till Skolverkets kursplan i matematik. Examensarbetet vill även analysera hur lärarhandledningen har en påverkan till hur kommunikativ interaktion inkluderas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker i Årskurs 5: Resonemang som krävs.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Robin Benjaminsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Matematik; läromedel; läroböcker; problem; problemlösning; resonemang; problemuppgift;

  Sammanfattning : Följande examensarbete syftar till att undersöka huruvida läroböckers problemlösningsuppgif-ter i årskurs 5 lever upp till de möjliga förväntningar som forskning ställer på dem i form av vilka resonemangstyper som går att tillämpa. I studien undersöks två aktuella läroböckers problemlösningsuppgifter utifrån vilka resonemang som de kräver och går att lösa med. LÄS MER

 3. 3. Tecken på lärande : Sociosemiotisk-multimodal analys av två läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Lindkvist; Erica Nordin; [2019]
  Nyckelord :kohesion; läromedel; matematik; utbildning; grundskolan; sociosemiotik; multimodalitet;

  Sammanfattning : Läroböcker i den svenska matematikundervisningen har en lång tradition bakom sig och används frekvent, lärare har även en positiv inställning till dessa böckers innehåll och struktur. Lärobokens funktion är att den ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning, den är en artefakt konstruerad för att skapa sammanhang och lära ut komplex matematik. LÄS MER

 4. 4. Area och omkrets : En läromedelsanalys av hur undervisningsmaterial framställer area och omkrets.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Karlsson; Joakim Ödlund; [2019]
  Nyckelord :Area; läromedelsanalys; omkrets; variationsteori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur läromedel och lärarhandledningar framställer area och omkrets. Den här kvalitativa forskningsrapport fokuserade på analys av läromedel och tillhörande lärarhandledning, där fem olika läromedelsböcker från två läromedelsserie analyserades. LÄS MER

 5. 5. Läromedelsbokens tillämpning i NO-undervisningen för årskurs 1–3 : – en läromedelsanalys samt webbenkät kopplad till läroplanens centrala innehåll för de naturorienterande ämnena i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sophie Johansson; [2019]
  Nyckelord :centralt innehåll; grundskolan; läromedel; läroplan; naturorienterande ämnen; NO;

  Sammanfattning : I denna undersökning så har en läromedelsanalys samt en enkätundersökning genomförts i syfte om att studera hur väl anknutna läromedelsböcker för de naturorienterande ämnena (NO) är till den svenska läroplanen Lgr11. Två läromedelsböcker har analyserats för att undersöka hur läroplanens centrala innehåll avseende naturorienterande ämnen behandlas och om det finns någonting som har uteslutits. LÄS MER