Sökning: "matematik läsuppgifter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden matematik läsuppgifter.

 1. 1. Det transspråkande klassrummet : – lärmiljöer, lärtillfällen och interaktioner i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Olivia Arvén; Jonna Bergman; Van Der Putten Johanna; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; classroom observation; observation tools; grade 2; Transspråkande; klassrumsobservation; observationsverktyg; årskurs 2;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie har användningen av transspråkande undersökts på tre olikaskolor. Transspråkande innebär i korta drag att flerspråkiga elever ges möjlighet attanvända alla sina språk i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Räkna med dyslektiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robert Nilsson; [2015]
  Nyckelord :automatisering; avkodning; dyslexi; koppling; läsuppgifter; matematiksvårigheter; ordmobilisering; sifferuppgifter;

  Sammanfattning : Elever med läs- och skrivsvårigheter finns i stor utsträckning på de flesta av våra skolor och dyslexi är en vanlig diagnos. Detta arbete tar upp vilka hinder och möjligheter dessa elever möter inom ämnet matematik och hur de förhåller sig till sin dyslektiska diagnos. LÄS MER

 3. 3. Matematikboken – en språklig utmaning för andraspråkselever

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Matematik; Läromedelsanaly;

  Sammanfattning : SammanfattningI det här examensarbetet behandlas vilken betydelse läromedlet i matematik har för elever med svenska somandraspråk. I perspektivet vilka språkliga svårigheter kan finnas i läsuppgifter och hur introducerar läromedelspecifika begrepp för eleverna. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselever och matematik - språksvårigheter är bara halva sanningen : En studie i åk 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karin Eklund; [2012]
  Nyckelord :Matematik; matematiska textuppgifter; andraspråkelever; språk; åk 6-9;

  Sammanfattning : Ett större antal andraspråkelever i den svenska skolan ställer nya krav på undervisningen och på lärarna. Svårigheter uppstår när elever ska lära ett nytt språk samtidigt som de ska inhämta kunskaper på det nya språket. LÄS MER

 5. 5. "Läsuppgifter i matematiken, det mest faktaintensiva språk du kan tänka dig" : En intervjustudie om undervisning av grundskoleelever med matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Louise Weinmark; [2010]
  Nyckelord :Teaching; maths; mathematical learning difficulties.; Lärande; matematik; matematiksvårigheter.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate which factorsteachers and special needs education teachers view as being the main causes of mathematical learning difficulties and from these choose how to educate pupils with these difficulties. The aim was also to investigate how this education is organised at two different schools. LÄS MER