Sökning: "matematik och vardagen"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden matematik och vardagen.

 1. 1. Matematik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av matematikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Therese Thomsen; Maja Svensson; [2021]
  Nyckelord :Matematikundervisning; fenomenologi; fenomenografi; förskola; uppfattningar; didaktiska strategier; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva och analysera hur förskollärare ger uttryck för hur de arbetar med matematikundervisning i förskolan. Genom att beskriva och analysera hur olika förskollärare ger uttryck för att uppfatta matematikundervisningen i förskolan skapas en variation i hur fenomenet matematikundervisning uppfattas användas i förkolan. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmatematikens betydelse för elevers lärande och motivation : En systematisk litteraturstudie om hur abstrakt matematik kan bli konkretiserad genom utomhusbaserad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Max Briggler; Christoffer Lindell; [2021]
  Nyckelord :Matematik; utomhusbaserat lärande; kooperativt lärande; motivation; utomhusmatematik;

  Sammanfattning : I kursplanen för matematik finns det endast två punkter somfokuserar på att koppla matematiken till vardagen; med detta iåtanke är det inte förvånande att många elever uppfattarmatematiken som ett abstrakt ämne som man endast arbetar medi skolan under matematiklektionerna. Syftet med dennasystematiska litteraturstudie är därför att dels ta reda på hurutomhusbaserat lärande påverkar elevers inlärning för att stärkakopplingen till vardagen. LÄS MER

 3. 3. Digitala läromdel - en utmaning eller en fördel? : En enkätstudie om hur lärare använder digitala läromedel i matematikundervisningen

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Maria Johansson Sundman; Anngelica Kihl; [2021]
  Nyckelord :Digital teaching; Teaching mathematics; PIC-RAT; MDTDK; Choppin; Survey; Teacher; Digitala läromedel; Matematikundervisning; PIC-RAT; MDTDK; Choppin; Enkät; Lärare;

  Sammanfattning : There are various digital teaching materials as expected due to the always increasing and changing digitization. Digitization is widespread in our everyday lives and our school system. Teaching mathematics is no exception. LÄS MER

 4. 4. Elevers förståelse för likhetstecknets funktion i matematik : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Benkowski; Cecilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; likhetstecknet; elever; förståelse; missuppfattningar;

  Sammanfattning : Elevers förståelse för likhetstecknets funktion skiljer sig åt och påverkar elever i deras matematikutveckling. I 1 kap. 4 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att skolväsendet “ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till matematikångest i lägre grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jari Mettälä; [2021]
  Nyckelord :Matematik; matematikångest; forskningsöversikt; grundskolan; prestation;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2019) ska matematikundervisning ge elever möjlighet till att utveckla kunskaper om ämnet och hur de kan använda sig av det i vardagen, samt bidra till elevernasintresse för matematik och tilltro till sinförmåga att använda matematik i olika sammanhang. Som lärarstudent upplevde jag att flera av de elever somjag kom i kontakt med under min praktik hade negativa känslor för ämnet matematik. LÄS MER