Sökning: "matematik påklädning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden matematik påklädning.

 1. 1. ”Vi pratar sällan teorier, vi pratar alltid om förmågor” : Hur förskollärare resonerar kring viktiga matematiska förmågor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nadja Sernelid; Tove Svensson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; matematik; matematiska förmågor; matematikundervisning; bishops sex fundamentala aktiviteter;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan är matematik ett ständigt återkommande ämnesområde då matematiken finns överallt runt omkring oss, både medvetet och omedvetet. För att barn ska bli matematiska och utveckla diverse matematiska förmågor är det av stor betydelse att matematikundervisningen i förskolan är utformad för att gynna barns matematikutveckling. LÄS MER

 2. 2. Rutinsituationer: en plats för matematiskt lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Holmgren; Helena Palm; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; matematik; pedagoger; rutinsituationer; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för hur pedagoger förhåller sig till matematiken i rutinsituationer. Rutinsituationerna vi valt är: blöjbyten/toalett, påklädning/avklädning, samt måltider. Vi har undersökt och observerat vilka möjligheter det finns för matematiken i de valda rummen. LÄS MER

 3. 3. Matematiska ord i förskolan : En studie om relationen mellan förskollärares inställning till matematik och deras användning av matematiska ord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ida Hedman; Frida Holmgren; [2013]
  Nyckelord :matematik; matematiska begrepp; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka relationen mellan förskollärares inställning till matematik och deras användning av matematiska ord. Vi har genom en kvalitativ studie med observationer och intervjuer sökt svar på vilka matematiska ord förskollärare använder vid pedagogiska situationer såsom måltider, påklädning, samlingar och gruppaktiviteter samt hur förskollärarnas inställning till matematik i förskolan ser ut. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan. En studie om hur barn upptäcker matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Suzanne Gustavsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Då matematik aldrig har varit mitt favoritämne i skolan blev jag starktfascinerad av ämnet under VFU i förskoleklass då pedagogerna där uppmärksammade mig på all den matematik som finns runtomkring oss. Praktiskt taget allting är olika former av matematik. LÄS MER

 5. 5. Att hitta matematiken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Maria Hedman; [2010]
  Nyckelord :Matematik; förskola; läroplanen för förskolan; strävansmål; dokumentation; utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : I och med att man nu håller på att införa en reviderad läroplan för förskolan där bl.a matematiken får en större plats ville jag se hur förskolorna i dag arbetar med matematiken utifrån den läroplan som gäller idag. Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger synliggör och arbetar med matematiken i förskolan. LÄS MER