Sökning: "matematik prov stress"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden matematik prov stress.

 1. 1. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares syn på muntlig matematikför elever med matematiksvårigheter : En innehållsanalytisk studie om stödjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Anton Jacobsson; Johan Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; teachers viewpoint; oral mathematical communication skill; mathematics; student with difficulties with mathematics; grade 9; national test; assesment; Innehållsanalys; lärares synsätt; muntlig matematisk kommunikationsförmåga; matematik; elever med matematiksvårigheter; årskurs 9; nationella prov; bedömning;

  Sammanfattning : Matematik har ett unikt ämnesspråk som elever behöver behärska både skriftligt som muntligt. Brister i den muntliga matematiska kommunikationsförmågan bidrar till att elever med matematiksvårigheter inte får godkänt betyg i matematik för årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Jag ger upp, jag ger upp! : Lärares strategier vid förhöjda stressnivåer vid nationella provtillfällen i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Eriksson; Julia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; Nationella prov i årskurs 6; stress; prestation;

  Sammanfattning : Efter egna observationer under våra VFU-perioder noterade vi förhöjda stressnivåer hos elever vid provtillfällen. Den här studien går därför ut på att undersöka hur lärare upplever elevers eventuellt förhöjda stressnivåer vid provtillfällen. LÄS MER

 4. 4. Muntlig kommunikation i nationella prov i matematik – En kvalitativ studie utifrån lärarperspektiv och elevperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Monik Bekamp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and analyse both upper secondary math teachers’ and students’ points of view when it comes to oral communication in the national test in mathematics. The study was conducted using a qualitative approach where five math teachers, a student assistant for students with autism spectrum disorder (ASD), four upper secondary students and two upper secondary students with ASD were interviewed. LÄS MER

 5. 5. Nationella provens påverkan på undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Rodriguez; Malin Setterberg; [2018]
  Nyckelord :nationella prov; washback; backwash; matematik; engelska; undervisning;

  Sammanfattning : Vi som har skrivit det här examensarbetet har gjort en intervjustudie med fyra engelsklärare på gymnasiet och fyra lärare i matematik på högstadiet. Det vi ville undersöka är vilken inverkan dessa lärare upplever att de nationella proven i engelska och matematik har på deras planering och genomförande av undervisningen under kursen respektive läsåret. LÄS MER