Sökning: "matematik socialkonstruktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden matematik socialkonstruktionism.

 1. 1. Är matematiken till för alla? : En litteraturstudie om könssegregerad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Bergström; Hampus Thorman; [2019]
  Nyckelord :Genus; förväntningar; agerande; matematik; socio-matematiska normer; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Den systematiska litteraturstudien som genomförts beskriver sambandet, utifrån ett genusperspektiv, mellan de tre variablerna lärares förväntningar, agerande och dess påverkan på eleverna inom matematikundervisningen. Studien belyser skillnaderna som finns mellan variablerna och elevernas kön. LÄS MER

 2. 2. Matematik i förskolan - det handlar ju om att lägga grunden till längre fram : En kvalitativ studie med ett diskurspsykologiskt angreppssätt om hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Nilsson; Helena Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; förskollärare; förskola; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan. Studiens frågeställningar är: Hur resonerar förskollärare kring hur de arbetar med matematik i förskolan? Hur resonerar förskollärare kring sin betydelse för barns matematiska utveckling i förskolan?       Studien utgår från socialkonstruktionism med ett diskurspsykologiskt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. "Matematik finns överallt" : En diskurspsykologisk studie om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematik i förskolans kontext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Svensson; Johanna Borgcrantz; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; vardagsmatematik; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; synliggörandet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa vardagsmatematik i förskolans kontext. Forskningsfrågan studien utgick ifrån var; Hur resonerar förskollärare kring begreppet vardagsmatematik och synliggörandet av denna i verksamheten? Studien grundar sig i det socialkonstruktionistiska perspektivet då den handlar om hur förskollärarna resonerar kring vardagsmatematik. LÄS MER

 4. 4. Om man väljer att ha de glasögonen på : En diskursanalytisk studie som handlar om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematiken i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Öberg; Frida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Vardagsmatematik; förskollärare; synliggörande; variationer; metoder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar kring den matematik som förekommer i vardagen inom förskolans verksamhet. Studien hade sin utgångspunkt i forskningsfrågorna: Vilka variationer av metoder framkommer när förskollärare talar kring hur de arbetar med att synliggöra vardagsmatematik i förskolans verksamhet? Samt Hur resonerar förskollärare kring vikten av att synliggöra vardagsmatematiken i förskolans kontext? Studien utgick ifrån socialkonstruktionism och diskurspsykologi där förskollärarnas resonerande var i fokus. LÄS MER

 5. 5. Det handlar om delaktighet : Några grundsärskolelärares konstruktioner av elevers delaktighet i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lena Boström; [2016]
  Nyckelord :group interviews; intellectual disability; participation; social construction; special school; teachers in mathematics; delaktighet; grundsärskola; gruppintervjuer; intellektuell funktionsnedsättning; matematiklärare; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa några grundsärskolelärares konstruktioner av eleversdelaktighet i ämnet matematik. För att kunna belysa lärares konstruktioner har jag genomförtkvalitativa gruppintervjuer med lärare, inom grundsärskolans olika stadier, som alla undervisari ämnet. LÄS MER