Sökning: "matematik stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade orden matematik stöd.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. Användning av visuellt stöd i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Winkler; Rebecca Värn; [2021]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; grundskolans tidigare år; matematik; problemlösning; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare i grundskolans tidigare år använde sig av visuellt stöd vid problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen för att främja lärande och kunskapsutveckling hos elever i behov av särskilt stöd. Med hjälp av tidigare forskning och definitioner av olika begrepp lades grunden för att genomföra studien. LÄS MER

 3. 3. Men när det kommer till en text, då uppstår problemet : Anpassningar i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Naheda El-Khatib; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; flerspråkighet; kommunikation; matematik; stöd;

  Sammanfattning : Idag ser vi en ständig ökning av flerspråkiga elever i de svenska skolorna, vilket medför större utmaningar för lärare då lärare måste arbeta mycket med anpassning för att dessa elever ska kunna klara målen, så att lärarna på så sätt ska kunna utgå från elevernas behov och förutsättningar.Syftet med min studie är att undersöka utmaningar och svårigheter för flerspråkiga elever inom matematikundervisningen samt att undersöka varför språkutvecklingen är viktig i matematiken för dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Taluppfattning : En studie om hur fyra lärare på en skola arbetar för att stödja varje elevs taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Josefine Ehn; [2021]
  Nyckelord :matematik; matematikundervisning; räkneprinciper; taluppfattning; årskurs F-1;

  Sammanfattning : Taluppfattning är ett tänkande och en färdighet som utvecklas med hjälp av erfarenhet och kunskap. Taluppfattning är grunden till all matematik och nödvändigt kunnande för elevens fortsatta matematiska progression. LÄS MER

 5. 5. Visualisering i matematikundervisningen : och dess påverkan på elevers matematikförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Catrin Ohlsson; Martina Matanovic; [2021]
  Nyckelord :abstrakt; konkret; laborativt material; matematikundervisning; visualisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Matanovic M., Ohlsson C (2021) Visualisering i matematikundervisningen och dess påverkan på elevers matematikförståelse. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet 90 hp. LÄS MER