Sökning: "matematik- multiplikationstabellen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden matematik- multiplikationstabellen.

 1. 1. "Användas eller inte användas?" : - En kvalitativ studie om hur mellanstadielärare använder sig av resultaten från de nationella proven i matematik i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Caroline Svensson; Ida Robertsson; [2018]
  Nyckelord :Kritisk aspekt; lärandeobjekt; matematik; mellanstadielärare; nationella prov; svårigheter; variationsmönster; variationsteori; överlämningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadielärare tar tillvara på de matematiska resultaten från de nationella proven i årskurs 3 samt undersöka vilka svårigheter som lärarna upplever att eleverna har baserat på provresultaten. Detta undersöks både utifrån fyra stycken intervjuer och resultaten från det nationella provet i matematik år 2014. LÄS MER

 2. 2. Konsten att räkna utan att räkna : De automatiserade tabellkunskapernas betydelse för de matematiska strängarnas sammanflätning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jeanette Joelsson; [2015]
  Nyckelord :Arbetsminne; automatisering; färdighetsträning; matematiskt flyt; matematiska förmågor; multiplikationstabellen; tabellkunskaper; talfakta;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka; hur automatiserade grundskoleelever i årskurs 6 och årskurs 9 är när det gäller tabellkunskaper, samt vilka samband det finns mellan automatiserade tabellkunskaper och prestationerna på de nationella proven. Även tankar och uppfattningar gällande färdighetsträning av tabellkunskaper har undersökts. LÄS MER

 3. 3. "Multiplikationsklubben" : Ett matematikundervisningsprojekt i årskurs 2-4 för att automatisera multiplikationstabellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Jonas Persson; [2012]
  Nyckelord :Multiplikation; multiplikationstabell; årskurs 2-5; praktisk matematik; automatisera;

  Sammanfattning : I uppsatsen redovisas en studie som gjorts om ett multiplikationsprojekt, som går under namnet Multiplikationsklubben, vilket genomförs av lärare på två skolor i Mellansverige. Projektet syftar till en större måluppfyllelse i matematik genom en bättre automatiserad multiplikationstabell hos eleverna i grundskolans tidiga år. LÄS MER

 4. 4. Multiplikationstabellen : Multiplikationstabellen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ivan Armas; [2010]
  Nyckelord :multiplikatiostabellen;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att belysa vilka metoder som finns för att eleven ska lära sig multiplikationstabellen, och vikten av utantill kunnande av multiplikationstabellen för eleven. Arbetet tar upp viktiga faktorer som påverkar kunnandet av multiplikationstabellen t.ex. miniräknaren och forskning om minnet. LÄS MER

 5. 5. Inlärning av multiplikationstabellen - En fallstudie om effektivisering av inlärning av multiplikationstabellen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mahroo Khousravi; [2007]
  Nyckelord :Inlärning; baskunskaper; huvudräkning; multiplikat;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att studera hur en grupp elevers inlärning av multiplikationstabellenkan påverkas genom att strukturera inlärningen. Undersökningen omfattade 57 elever ochpågick under 4 veckor. Den äger rum i en klass i årskurs 3, två klasser i årskurs 4 och en klassi årskurs 6. LÄS MER