Sökning: "matematikdidaktik göteborgs universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden matematikdidaktik göteborgs universitet.

 1. 1. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
  Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning och delaktighet En fallstudie med fokus på framgångsfaktorer för att stödja delaktighet för elever i behov av extra anpassningar i matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva -Maria Stadler; Annalena Önnhed; [2016-02-19]
  Nyckelord :matematikundervisning; problemlösning; delaktighet; fallstudie; elever i behov av extra anpassning; kommunikation; orkestrering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka hur man kan få elever i behov av extra anpassningar delaktiga vid matematisk problemlösning i grupp. Sökarljuset har riktats mot att hitta framgångsfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Lyftet med problem. En fallstudie inom Matematiklyftet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Birgitta Gånedahl; [2015-05-21]
  Nyckelord :fortbildning; kompetensutveckling; matematikdidaktik; problemlösning; matematiksvårigheter; inkludering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att belysa vilken betydelse fortbildningen ”Matematiklyftet, modul problemlösning” har på ett arbetslags uppfattningar om problemlösning och vilken kompetens lärarna utvecklar för att i undervisningen kunna stödja alla elevers utveckling och lärande i matematik genom problemlösning, och med fokus på elever i matematiksvårigheter. Syftet är även att belysa hur lärarna utvecklar sin kompetens och att identifiera vilka faktorer som påverkar lärarna under kompetensutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Det funktionella funktionsbegreppet - Ett projektarbete om funktionsbegreppet; dess historia, definitioner och didaktik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Joel Sääf; Johan Nermansson; Jens Nerhall; [2014-06-18]
  Nyckelord :Funktioner; funktionsbegreppet; gymnasieskolan; matematik; matematikdidaktik; representationer; registerbyten; konceptuell; procedurell kunskap;

  Sammanfattning : En het debatt både i media såväl som i den offentliga sektorn har på senare år varit svenska elevers sjunkande matematikkunskaper. Världsomfattande undersökningar från PISA och TIMSS har legat till grund för en uttalad oro över vad som händer med svenska elever och skolan i sig. LÄS MER

 5. 5. Lärare och elever i aktion. Matematikutveckling för elever i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marianne Bjenning; [2013-10-17]
  Nyckelord :aktionsforskning; lärmiljö; reflektion; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa några pedagogers arbete kring elever i behov av stöd i matematik genom att de deltagande pedagogerna reflekterar över den egna praktiken samt ser nya möjligheter med hjälp av teori om och erfarenhetsutbyte kring arbetssätt och metoder. Följande frågeställningar har fokuserats i studien. LÄS MER