Sökning: "matematikdidaktik och matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden matematikdidaktik och matematiksvårigheter.

 1. 1. Extra anpassningar i högstadielärares matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daiana Lungu; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; matematik; matematikdidaktik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka olika typer av extra anpassningar som erfarna högstadielärare använder för elever i matematiksvårigheter. Studiens frågeställningar är: Vilken uppfattning har högstadielärare i matematik om extra anpassningar? Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i matematikundervisningen? Hur stödjer de valda extra anpassningarna eleverna i matematiksvårigheter? Metod: Studien har en kvalitativ ansats, som omfattas av en semistrukturerad och personlig intervju med två matematiklärare, samt lektionsobservationer. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare undervisar i subtraktion med hjälp av representationsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Kristin Qvarfordt; Daniella Johansson; [2017]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; representationsformer; subtraktion; variationsteori; matematiksvårigheter; varierad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare arbetar med subtraktion i helklass samt på individnivå utifrån representationsformerna. I kommande studie har en empirisk undersökning gjorts i två klasser i årskurs två. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar i matematik : en studie om skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emma Liljegren; [2017]
  Nyckelord :mathematics didactic; additional adjustments; math difficulties; perspectives on special pedagogy; matematikdidaktik; extra anpassning; matematiksvårigheter; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Många elever kämpar med matematikämnet i skolan. Dessa elever får inte alltid rätt stöttning vid rätt tid vilket kan resultera i att eleverna inte klarar grundskolan. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och har en skyldighet att snabbt identifiera eleven i behov och sätta in rätt stödinsatser. LÄS MER

 4. 4. Matematikens roll i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Elander; Christina Wisinger; [2016]
  Nyckelord :förskoleklass; matematikdidaktik; matematiksvårigheter; matematikutveckling; vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Abstract /Sammanfattning Elander, Cecilia och Wisinger, Christina (2016), Matematikens roll i förskoleklass. The Role of Mathematics in Pre School. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Andraspråkselevers svårigheter i matematik : En studie kring matematikläromedel och lärares anpassade undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Hanna Svensson; [2016]
  Nyckelord :Bilingual mathematics; mathematical difficulties; second language learners; Andraspråkselever; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Enligt forskning lyckas andraspråkselever sämre i matematik än elever med svenska som modersmål. Tidigare forskning pekar på ett antal kända svårigheter för dessa elever, samt hur lärare bör arbeta för att gynna andraspråkselevers matematikutveckling. LÄS MER