Sökning: "matematikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet matematikdidaktik.

 1. 1. Historien om π - från papyrusrulle till dagens klassrum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Linn Appelkvist; Adam Sundqvist; [2023-04-20]
  Nyckelord :Matematikhistoria. Matematikundervisning. Matematikdidaktik. Originalkällor. π. Rhindpapyrus. Arkimedes. Duhre.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en forskningsöversikt som syftar till att besvara fyra frågeställningar. I resultatdel 3.1 besvaras de två första som lyder: Hur bör matematikhistoria inkluderas i undervisningen enligt forskningen? samt Vad säger forskningen om matematikhistoria och elevers lärande?. LÄS MER

 2. 2. Den bortprioriterade historien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Linn Appelkvist; [2023-04-18]
  Nyckelord :Matematikhistoria. Matematikundervisning. Matematikdidaktik. Didaktisk Transposition. History as a Goal. History as a Tool. History and Heritage.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk inkludering. LÄS MER

 3. 3. Att förstå bråk : En kvalitativ studie om bråkundervisning och elevers förståelse av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Oscar Alfredsson; [2023]
  Nyckelord :Bråk; bråkbegreppet; subgrupper; undervisning; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Bråk är något som många elever upplever är svårt. Samtidigt har bråk en central roll i taluppfattningen och är nödvändigt för att förstå andra områden i matematiken. LÄS MER

 4. 4. Påverkar kontexten? : En empirisk studie om flerspråkiga elevers arbete med textbaserade problemlösningsuppgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Wilma Olin; Andreas Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Matematik; flerspråkighet; matematikdidaktik; Pólyas fyra faser; uppgiftskontext; Cummins fyrfältare; textbaserade problemlösningsuppgifter;

  Sammanfattning : Den empiriska studien syftar till att bidra till en ökad förståelse för hur uppgiftskontext påverkar flerspråkiga elever i problemlösningsprocessen vid arbete med textbaserade problemlösningsuppgifter. För att finna hur de flerspråkiga eleverna påverkas av uppgiftskontexten, samt vilka strategier eleverna tilltar om de upplever svårigheter i tolkningsfasen har observationer och intervjuer använts som datainsamlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Programmeringens påverkan på elevers attityder och relationella förståelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Tova Alemo; Misha Izadi-shad; [2023]
  Nyckelord :attityder; elever; gymnasieskola; instrumentell förståelse; intresse; matematik; matematikdidaktik; nöje; programmering; relationell förståelse; självförmåga; värdefullhet;

  Sammanfattning : Under året 2017 infördes programmering i matematikundervisningen på gymnasiet, men fortfarande har flera matematiklärare bristande didaktiska kompetenser inom programmering. Syftet med det här examensarbetet är att öka förståelsen för programmeringens påverkan på elevers attityder och relationella förståelse i matematiken för att därmed bidra med didaktiska kunskaper. LÄS MER