Sökning: "matematikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet matematikdidaktik.

 1. 1. An Analysis of Changes in Mathematics Curricula and Syllabi of the Upper Secondary School 1970-2011: Focus on the First Mathematics Course in the Social Science Program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karl Sörensen; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Kursplan; läroplan; läroplansteori; matematikdidaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : År 1964 fattades beslutet att den svenska gymnasieutbildningen skulle reformeras. Detta ledde till införandet av Lgy70, en ny läroplan för gymnasieskolan. År 1971 integrerades fackskola, gymnasium och yrkesskola till gymnasieskola (Lindberg & Grevholm, 2013). I kunskapsöversikten presenteras först läroplansteoriforskning. LÄS MER

 2. 2. Att få grepp om begrepp : En kvalitativ studie av gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madeleine Carlzon; [2019]
  Nyckelord :Mathematics didactics; trigonometry; conceptual understanding; the unit circle; high school students; Matematikdidaktik; trigonometri; begreppsförståelse; enhetscirkeln; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri. Eleverna, som samtliga läser Ma 4, besvarade anonymt två frågeformulär där det ena bestod av en öppen fråga, medan det andra var upplagt som ett test med uppgifter att lösa. LÄS MER

 3. 3. Kan vi lösa det med bråk? : En systematisk litteraturstudie om komplexiteten och utmaningarna med bråkräkning i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amanda Axelsson; Malin Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Bråkräkning; komplexitet; metodval; kommunikation; representationsformer;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie i matematikdidaktik syftar till att beskriva den komplexitet som bråkräkning innebär för såväl lärare som elever i grundskolans lägre årskurser. Studien har sin grund i 14 olika vetenskapliga publikationer som analyserats med hjälp av ett kategoriseringsschema för att kunna svara på studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Är matematikundervisningen som en öppen bok? : En kvalitativ fallstudie med fokus på hur två gymnasielärare i matematik förhåller sig till läroboken i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amanda Hovstam; [2019]
  Nyckelord :Didactic of mathematics; Textbook; Instruction material; Education in mathematics; Orchestrations; Instrumental genesis; Affordance; Pedagogical design capacity; Matematikdidaktik; Lärobok i matematik; Matematikundervisning; Orkestrering; Instrumentell genes; Affordance; Pedagogisk designkapacitet;

  Sammanfattning : Läroboken utgör en stor roll i gymnasielärares undervisning både då det handlar om planering och genomförande. Studien syftar till att besvara hur läroboken används av gymnasielärare och hur lärarna frångår den. Det handlar både om när läroboken används samt vilket innehåll i den som används. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar i högstadielärares matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daiana Lungu; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; matematik; matematikdidaktik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka olika typer av extra anpassningar som erfarna högstadielärare använder för elever i matematiksvårigheter. Studiens frågeställningar är: Vilken uppfattning har högstadielärare i matematik om extra anpassningar? Vilka extra anpassningar använder högstadielärare i matematikundervisningen? Hur stödjer de valda extra anpassningarna eleverna i matematiksvårigheter? Metod: Studien har en kvalitativ ansats, som omfattas av en semistrukturerad och personlig intervju med två matematiklärare, samt lektionsobservationer. LÄS MER