Sökning: "matematikfortbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet matematikfortbildning.

  1. 1. En studie om lärares syn på matematikläromedel och läromedlets stöd för individualisering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Jenny Lindqvist; Anna Örjes; [2016]
    Nyckelord :matematikläromedel; individualisering; matematikundervisning; matematiska förmågor; matematikfortbildning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur några lärare ser på användningen av läromedel i sin matematikundervisning och hur de ser på användningen av läromedlet för att individualisera sin matematikundervisning för att möta alla elever. Studiens metod var en kvalitativ ansats där åtta lärares syn och erfarenhet av användandet av matematikläromedel har studerats genom kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade. LÄS MER