Sökning: "matematiklärande"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet matematiklärande.

 1. 1. Språkets betydelse i matematikundervisningen för andraspråkselever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maryam Meho; [2020-02-26]
  Nyckelord :matematik; andraspråkselever; språk- och kunskapsutveckling; språkutvecklande arbetssätt; problemlösning och klassrumsinteraktion;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar hur lärare arbetar språkutvecklande med andraspråkselever inommatematik. Tidigare forskning har visat att det å ena sidan finns fördelar med en tvåspråkig matematikundervisning där eleverna får möjligheten att använda sig av sitt modersmål, å andrakan det vara en påverkande faktor som bromsar andraspråkselevers matematikutveckling. LÄS MER

 2. 2. Relationskompetens : En intervjustudie om lärares syn på relationskompetensens betydelse för matematikinlärning hos elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexandra Drakdal; Liza Jörlin; [2020]
  Nyckelord :Relationskompetens; matematiksvårigheter; specialpedagogik; matematikinlärning; lärmiljö; matematiklärande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som syftar till att undersöka hur tolv matematiklärare från olika delar av Mellansverige ser på relationens betydelse för inlärningen hos elever med matematiksvårigheter. Studien har fokus på tre huvudfrågor: Vad lärare i matematik anser att deras förhållningssätt har för betydelse för elever som är i matematiksvårigheter, hur lärarna beskriver att deras relation påverkar elevens inlärning i ämnet matematik, samt hur återger och reflekterar några matematiklärare över sitt arbete i syfte att etablera och upprätthålla relationer till elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Bristande avkodningsförmåga och lässvårigheters påverkan på det tidiga matematiklärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Johansson; Zainab Haider; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser vikten av språkutveckling för elever med lässvårigheter och bristande avkodningsförmåga. Vårt syfte är att granska påverkan som en bristande avkodningsförmåga och lässvårigheter kan ha på elevers tidiga matematiklärande. Vi har valt att undersöka följande två frågeställningar: 1. LÄS MER

 4. 4. Språkstörningars påverkan på matematiklärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasha Alsaadi; [2020]
  Nyckelord :Språkstörning; matematik;

  Sammanfattning : Följande kunskapsöversikt är skriven i syfte att undersöka inom vilka matematiska områden som elever med språkstörning (SLI) påverkas av sin diagnos i det tidiga matematiklärandet. Även ifall språksvårigheterna begränsar deras utveckling i matematik i jämförelse med elever utan språkstörning. LÄS MER

 5. 5. Tävlingar i matematik : En systematisk litteraturstudie om hur undervisningen och lärandet i matematik påverkas av tävlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Andreas Carlsson; Anglert Natan; Eriksson Oscar; [2020]
  Nyckelord :matematik; tävlingsmoment; tävling; spel; matematiklärande; motivation;

  Sammanfattning : Det råder en tudelad debatt om huruvida tävlingsmoment i matematik påverkar elevers lärande och motivation positivt eller negativt. Syftet med studien är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning säger om tävlingsmoment i matematik. LÄS MER