Sökning: "matematiklärare på högstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden matematiklärare på högstadiet.

 1. 1. Motivation och matematik – fem lärares tankar och agerande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Bengtsson; Mary Angela Kärreberg; [2019]
  Nyckelord :inre motivation; lärarens tankar; matematik; motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : En del av det pedagogiska arbetet innebär att läraren skall motivera elever till lärande och vägleda dem till att uppnå målen i skolans olika ämnen. Det råder dock en problematik kring motivation. Både i hur lärare bör agera kring elevers motivation samt olika faktorer som påverkar motivation. LÄS MER

 2. 2. Övergången mellan årskurs 6 och 7 – hur och vilken information om elevers kunskaper i matematik som överförs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ola Kollén; [2019]
  Nyckelord :Högstadiet; Matematik; Mellanstadiet; Sociokulturell teori; Övergångar;

  Sammanfattning : Abstract Problemområde: Övergången från mellanstadiet till högstadiet upplever många matematiklärare som en problematisk situation för eleverna. Den information som förmedlas är inte alltid tillräcklig och inte alltid den information som mottagande lärare efterfrågar. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa programmering i matematik på högstadiet 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Talal Mohamed; [2019]
  Nyckelord :algoritm; datalogiskt tänkande; högstadiet; kod; matematik; Micro:bit; pedagogisk innehållskunskap; program; programmering;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsen syfte är att undersöka om matematiklärare på grundskolans senare år och skolan som organisation arbetar med undervisning av programmering i matematik samt hur lärare talar om sin upplevelse av svårigheter och utmaningar inför detta moment. Denna studie kommer att utgå från både elevperspektiv och lärarperspektiv separat och på så sätt ta reda på hur elever upplever att arbeta med programmering och vad lärare tycker om programmering. LÄS MER

 4. 4. Flippat klassrum- fem matematiklärares erfarenheter av den pedagogiska modellen flippat klassrum på högstadiet och gymnasiet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ola Flodin; [2018]
  Nyckelord :flippat klassrum; matematikundervisning; fenomenografisk analys; flipped clasroom;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur matematiklärare som arbetar utifrån den didaktiska modellen flippat klassrum inom högstadiet respektive gymnasiet uppfattar modellen. För att identifiera kvalitativt skilda beskrivningar av lärares erfarenheter av denna modell använde jag mig av kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografiskt inspirerad ansats. LÄS MER

 5. 5. Vilka lärandemetoder inom matematik gynnar elever på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jeff Skarenstedt; [2018]
  Nyckelord :Algebra; didaktik; högstadiet; Lev Vygotskij;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att studera pedagogiska och didaktiska val som en lärare gör. I sammanhanget studeras teoretiska val och viss sorts pedagogik samt hur detta visar sig i konkreta metoder kopplade till matematikundervisning, med frågeställningen: Vilka lärandemetoder i algebra gynnar elever på högstadiet? I sammanhanget är teorier, praktik, bra matematiklärare och lärandemetoder av relevans. LÄS MER