Sökning: "matematiklärare"

Visar resultat 1 - 5 av 618 uppsatser innehållade ordet matematiklärare.

 1. 1. Är alla inräknade? En studie om hur matematiklärare och speciallärare i matematik skapar tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Carin Melin; IdaLouise Wichmann; [2023-06-15]
  Nyckelord :tillgänglig lärmiljö; dilemma; helklassundervisning; mångfald; matematiksvårigheter; ledning och stimulans; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien har varit att utifrån de dilemman som skolan står inför, undersöka hur lärare och speciallärare kan samverka för att skapa tillgängliga lärmiljöer, i matematikundervisningen i helklass, där alla är inräknade. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där det sociala sammanhanget blir basen i att alla ska känna sig inräknade. LÄS MER

 2. 2. Houston, har vi problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Adam Sundqvist; [2023-04-19]
  Nyckelord :Problemlösning; problem; uppgiftstyp; lärobok; innehållsanalys; ;

  Sammanfattning : Vikten av att inkludera problemlösningen i undervisningen är omskrivet i både läro- och ämnesplanen. Där står det att alla elever måste få arbeta med problemlösning. Läroboken är väldigt viktig för matematiklärare i Sverige och stora delar av undervisningen kretsar kring den. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Cole; [2023-04-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; programmering; matematiklärare; ;

  Sammanfattning : Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg används. LÄS MER

 4. 4. Lärarens uppfattningar och kunskaper om matematikångest.En surveyundersökning om hur stor andel av F-6 lärarna, som ser de tidiga tecknen vilka kan leda till matematikångest hos eleverna.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Cronholm; Christina Myresten; [2023-02-22]
  Nyckelord :matematikångest; tidiga tecken på matematikångest; lärare F-6; matematiklärare;

  Sammanfattning : Matematikångest är en negativ känsla som uppstår i olika matematiska situationer vilket påverkar individen på olika sätt. Känslor i form av oro, rädsla, spänningar och ångest påverkar individens förmåga att hantera siffror och lösa matematiska problem negativt både i det vardagliga livet och i skolan. LÄS MER

 5. 5. ”Det har inte varit svårt att gå till skolan men svårt i skolan”. En kvalitativ intervjustudie om ungdomars syn på orsaker till sina svårigheter i matematik och hur svårigheterna hade kunnat minimeras eller avhjälpas.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Eneroth; [2023-02-16]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; lärare-elev-relationer; delaktighet; övergångar;

  Sammanfattning : I Sverige på 2000-talet finns en stark förväntan i samhället att elever studerar minst grundskolans nio år och därefter tre år på gymnasiet. Om en elev inte klarar godkänd nivå i grundskolan i ett eller flera av de ämnen som kallas kärnämnen, engelska, matematik och svenska, får eleven gå ett eller flera år på gymnasiets introduktionsprogram tills kunskaperna bedöms som tillräckliga enligt betygskriterierna i årskurs nio. LÄS MER