Sökning: "matematiksvårigheter tidiga insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden matematiksvårigheter tidiga insatser.

 1. 1. Tidig upptäckt av elever som utmanar matematikundervisningen En kvantitativ studie om analysarbete och tidiga insatser med utgångspunkt i Skolverkets Bedömningsstödi Matematik för år 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Husberg; Ann-Marie Zakariasson; [2020-02-26]
  Nyckelord :bedömningsstöd; taluppfattning; matematiksvårigheter; särskild fallenhet; analys; tidig upptäckt; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur analysarbetet av resultaten från Skolverkets Bedömningsstöd i matematik för årskurs1genomfördessamt vilka didaktiska effekter dessa analyser ledde till i verksamheten. Syftet var även att undersöka om Bedömningsstödet ledde till tidig upptäckt och tidiga insatser av elever som är i behov av anpassningar, både för de som är i matematiksvårigheter och de med särskild fallenhet. LÄS MER

 2. 2. En narrativ studie av fem elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Linde; [2020]
  Nyckelord :grundskola; matematikundervisning; självbild; stödundervisning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Elever som haft svårigheter med matematiken under sin grundskoletid har getts en möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Utifrån dessa tankar kommer förhoppningsvis en möjlighet att förändra och förbättra för denna elevgrupp genom att de bjuds in i processen för att skapa bättre undervisning och insatser för dem. LÄS MER

 3. 3. Tidiga matematiksvårigheter : En studie av pedagogers erfarenheter av förebyggande, upptäckande och åtgärdande arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Grönholm; Helena Isleborn; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; matematiksvårigheter; matematikundervisning; taluppfattning; tidiga insatser ;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att få fördjupad kunskap om arbetet med barn i förskolan och grundskolans tidiga år som riskerar att hamna i matematiksvårigheter. För att få svar på forskningsfrågorna genomfördes en kvalitativ studie med elva semistrukturerade intervjuer, varav tre gjordes som fokusgruppsintervju. LÄS MER

 4. 4. Alex avskyr multiplikation -En studie om hur elever med dyslexi kan uppleva matematikinlärningen kring olika räknesätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :berättelseforskning; dyslexi; elevperspektiv; matematiksvårigheter; räknesätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Sofie (2020). Alex avskyr multiplikation. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Forskare (se t. LÄS MER

 5. 5. Response to Intervention i matematik : - En väg att nå bestående och god taluppfattning?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annica Rosberg Andersson; Jenny Stening; [2019]
  Nyckelord :Response to Intervention RTI ; intervention; Tier; number sense; automatization; early intervention; intensive instruction; mathematical difficulties; Response to Intervention RTI ; intervention; Tier Lager ; taluppfattning; automatisering; tidiga insatser; intensivundervisning; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera vilka bestående resultat som kan utläsas ett år efter en avslutad pilotstudie av en Response to Intervention (RTI) i grundläggande taluppfattning. En jämförelse har genomförts mellan en experimentgrupp och en referensgrupp, där referensgruppen inte tagit del av RTI. LÄS MER