Sökning: "matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade ordet matematiksvårigheter.

 1. 1. Matematikångest

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Läckström; Maya Molin; [2021-08-19]
  Nyckelord :matematikångest; matematikängslan; känslosamma svårigheter med matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. Detta för att skapa en större förståelse kring hur lärare kan förebygga så att eleverna inte behöver känna matematikångest. LÄS MER

 2. 2. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 3. 3. Lärares och speciallärares arbete med att anpassa matematikundervisningen utifrån kartläggning av elevers kunskaper i matematik. : En kvalitativ studie med några lärare och speciallärare i åk f-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Lövholm; Jenny Thollander; [2021]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; kartläggning; matematiksvårigheter; organisation; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Inför läsåret 2019/2020 infördes en ny garanti i Skollagen (SFS 2010:800): Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser. Reformens syfte var att stärka skolornas arbete med att utveckla elevers kunskaper inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. LÄS MER

 4. 4. Kunskapskraven, vad innebär de? : En kvalitativ studie av lärarens syn på kunskapskraven i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ameer Zeada; Mustafa Abuzaid; [2021]
  Nyckelord :Kunskapskrav; matematiklärare; matematiksvårigheter; bedömning; betygsättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fingrar som verktyg i matematikundervisning : En litteraturstudie om fingrar som verktyg utifrån ett matematikdidaktiskt såväl som neurologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennifer Werneteg; Ronja Bestian; [2021]
  Nyckelord :fingrar som verktyg; matematik; aritmetik; neurologi; grundskola;

  Sammanfattning : Resultatet av denna litteraturstudie kan kortfattat konstateras genom att fingrar som verktyg kan vara ett försteg för att utforska mer utvecklingsbara strategier, det kan även vara ett sätt att motverka att elever hamnar i långvariga matematiksvårigheter samt ett sätt att avlasta hjärnans arbetsminne.  Det framkommer att det främst är elever i de yngre åldrarna, från förskolan till och med årskurs 2 samt elever i riskzonen för att hamna i långvariga matematiksvårigheter som gynnas av fingrar som verktyg. LÄS MER