Sökning: "matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet matematiksvårigheter.

 1. 1. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 2. 2. Fingrar som verktyg i matematikundervisning : En litteraturstudie om fingrar som verktyg utifrån ett matematikdidaktiskt såväl som neurologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennifer Werneteg; Ronja Bestian; [2021]
  Nyckelord :fingrar som verktyg; matematik; aritmetik; neurologi; grundskola;

  Sammanfattning : Resultatet av denna litteraturstudie kan kortfattat konstateras genom att fingrar som verktyg kan vara ett försteg för att utforska mer utvecklingsbara strategier, det kan även vara ett sätt att motverka att elever hamnar i långvariga matematiksvårigheter samt ett sätt att avlasta hjärnans arbetsminne.  Det framkommer att det främst är elever i de yngre åldrarna, från förskolan till och med årskurs 2 samt elever i riskzonen för att hamna i långvariga matematiksvårigheter som gynnas av fingrar som verktyg. LÄS MER

 3. 3. Arbetsformer för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nina Glamin; Fanny Jensen; [2021]
  Nyckelord :Dyskalkyli; generella matematiksvårigheter; inkludering; kooperativt arbete; matematiksvårigheter; specifika matematiksvårigheter; SUM; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för vilka arbetsformer som presenteras i forskning som gynnsamma för elever i matematiksvårigheter i årskurserna F-3. För att kunna besvara detta krävs inledningsvis en redogörelse för vilka olika former av matematiksvårigheter som skrivs fram i forskning som förekommande i årskurserna F-3. LÄS MER

 4. 4. Matematikängslan ur grundskollärares perspektiv : Ett kvalitativ studie om hur lärare resonerar kring matematikängslan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rami Al-Hadad; Rafi Raphael; [2021]
  Nyckelord :Matematikängslan; Matematiksvårigheter; Bandura; Socialkognitiva teorin.;

  Sammanfattning : I skolvärlden är matematikängslan vanligt förekommande bland elever. Detta fenomen undersöktes utifrån matematiklärares synvinkel, med fokus på årskurs 4–6. Syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om hur matematiklärare i svenska grundskolor resonerar kring hur de arbetar med matematikängslan. LÄS MER

 5. 5. Tidiga insatser i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter – ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jeasmine Andersson; Malin Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; taluppfattning; tidig identifiering; årskurs 1 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning ur ett lärarperspektiv. Undersökningens specifika syfte var att synliggöra hur lärare upptäcker elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning och forskningsfrågorna var: hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter i årskurs 1 avseende taluppfattning och vilka tidiga insatser erbjuder skolan elever i matematiksvårigheter och vilka undervisningsmetoder menar lärarna är gynnsamma? För att kunna undersöka detta har det begreppsliga ramverket Foundational Number Sense (FoNS) använts. LÄS MER