Sökning: "matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade ordet matematiksvårigheter.

 1. 1. När 3+4 blir 8 : En systematisk litteraturstudie om lågstadieelevers svårigheter med räkneförmågan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Mellquist; Millaray Curin Alvarez; [2019]
  Nyckelord :Räkneförmåga; taluppfattning; talkombinationer; minnet; addition; lågstadieelever; huvudräkning; identifiera och använda metoder; kognitiv utveckling; matematiksvårigheter och dess konsekvenser;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ge en översikt över forskning som belyser och identifierar lågstadieelevers svårigheter i räkneförmågan liksom de konsekvenser svårigheterna orsakar. Av 11 vetenskapliga publikationer, varav en rapport, en avhandling och resterande vetenskapliga artiklar, beskrivs räkneförmågan med hjälp av subkategorier. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande undervisning i matematik En intervjustudie med matematiklärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :inkludering; matematiksvårigheter; matematikundervisning; strategier; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Sjöberg Malin (2019). Inkluderande undervisning i matematik – En intervjustudie med matematiklärare. Speciallärarprogrammet inriktning matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp.. LÄS MER

 3. 3. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER

 4. 4. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om användandet av appar för elever i matematiksvårigheter : Appars potential i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Hasselblad; [2019]
  Nyckelord :Allmänna matematiksvårigheter; Digital teknologi; Kvalitativ studie; Matematikappar; Matematikundervisning; Årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder appar i matematikundervisningen för elever i allmänna matematiksvårigheter samt vilken potential lärarna upplever att appar har för matematikundervisning. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer av fem lärare. LÄS MER