Sökning: "matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 576 uppsatser innehållade ordet matematiksvårigheter.

 1. 1. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 2. 2. ”Det har inte varit svårt att gå till skolan men svårt i skolan”. En kvalitativ intervjustudie om ungdomars syn på orsaker till sina svårigheter i matematik och hur svårigheterna hade kunnat minimeras eller avhjälpas.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Eneroth; [2023-02-16]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; lärare-elev-relationer; delaktighet; övergångar;

  Sammanfattning : I Sverige på 2000-talet finns en stark förväntan i samhället att elever studerar minst grundskolans nio år och därefter tre år på gymnasiet. Om en elev inte klarar godkänd nivå i grundskolan i ett eller flera av de ämnen som kallas kärnämnen, engelska, matematik och svenska, får eleven gå ett eller flera år på gymnasiets introduktionsprogram tills kunskaperna bedöms som tillräckliga enligt betygskriterierna i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Hänger matematisk problemlösning ihop med elevers motivation? : En kvalitativ studie om relationen mellan elevers motivation och problemlösning inom matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Yousef Moustafa; [2023]
  Nyckelord :Problem solving; motivation; math difficulties; problem solving strategies; motivation strategies; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Problemlösning; motivation; matematiksvårigheter; problemlösning strategier; motivation strategier; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka relationen mellan problemlösning inom matematikämnet och elevers motivation. Dessutom syftar studien till att undersöka vilka svårigheter eleverna uppvisar under problemlösning tillfälle som påverkar deras motivation. LÄS MER

 4. 4. Hur främjas lärmiljön i matematik : Elever i matematiksvårigheter, matematiklärare, speciallärare och deras tankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Borup; [2023]
  Nyckelord :Inkludering; kommunikation; matematiksvårigheter; samarbete; tidiga stödinsatser; tillgänglig lärmiljö och variation;

  Sammanfattning : Borup Linda, (2023). Hur främjas lärmiljön i matematik. Elever i matematiksvårigheter, matematiklärare, speciallärare och deras tankar.Speciallärarprogrammet, Institutionen för  skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Ett lärarperspektiv på tidiga insatser för elever i åk F-3 som är i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Rosberg; Sophie Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :diskurs; grundläggande taluppfattning; grundskolans tidiga år; lärarperspektiv; matematiksvårigheter; scaffolding; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka tidiga insatser som finns att tillgå för de elever som är i eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Vidare har det även varit av intresse att studera vilka diskurser som framträder när lärare talar om tidiga insatser och hur dessa fungerar. LÄS MER