Sökning: "matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet matematiksvårigheter.

 1. 1. När 3+4 blir 8 : En systematisk litteraturstudie om lågstadieelevers svårigheter med räkneförmågan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Mellquist; Millaray Curin Alvarez; [2019]
  Nyckelord :Räkneförmåga; taluppfattning; talkombinationer; minnet; addition; lågstadieelever; huvudräkning; identifiera och använda metoder; kognitiv utveckling; matematiksvårigheter och dess konsekvenser;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ge en översikt över forskning som belyser och identifierar lågstadieelevers svårigheter i räkneförmågan liksom de konsekvenser svårigheterna orsakar. Av 11 vetenskapliga publikationer, varav en rapport, en avhandling och resterande vetenskapliga artiklar, beskrivs räkneförmågan med hjälp av subkategorier. LÄS MER

 2. 2. ”Jag ska ta mig an det här, jag ska minsann” : En kvalitativ studie om hur lärare kan motivera elever i matematikundervisningen 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emme Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Brist på motivation; egen kapacitet; elev; elevers inställning; human agency; koncentration; kritiska aspekter; lärandeobjekt; lärare; matematik; matematiksvårigheter; motivation; self-efficacy; variation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur lärare kan förebygga att elever förlorar motivation vid matematikundervisningen. I studien undersöks det också hur lärare kan fånga upp samt arbeta med omotiverade elever. För att möjliggöra studien har kvalitativ data i form av intervjuer och observationer använts. LÄS MER

 3. 3. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

  Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER

 4. 4. Individualisering och inkludering av elever i generella matematiksvårigheter : -En kvalitativ intervjustudie om hur sex stycken 1–3 lärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Laakso Lindgren; [2019]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; matematiksvårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sex stycken grundskollärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter, i matematikundervisningen. Denna studie är baserad på semistrukturerade intervjuer som utförts med sex stycken grundskollärare från årskurserna 1–3. LÄS MER

 5. 5. Negativa känslors roll för lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mathias Unkuri; Mergim Ibraimi; [2019]
  Nyckelord :Negativa känslor; Matematik; Lärande; Elever;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten har skrivits med inriktning på matematiksvårigheter i syfte att ta reda på vad forskning visar om känslor i relation till lärandet i matematik. Sökprocessen utgick från en forskningsfråga som tillsammans med analysen skulle ge svar på kunskapsöversiktens huvudsyfte. LÄS MER