Sökning: "matematikundervisning F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden matematikundervisning F-3.

 1. 1. Konsekvenserna av laborativa arbetssätt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Nilsson; Michelle Nilsson; [2020]
  Nyckelord :laborativt arbetssätt; matematikundervisning; laborativt material; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att med hjälp av adekvat forskning studera vilka konsekvenser ett laborativt arbetssätt får för lärare och elever i årskurs F-3. Detta har besvarats med hjälp av följande frågeställning: På vilka sätt påverkar ett laborativt arbetssätt elever och lärare i årskurs F-3? Metoden har utgått från systematiska sökningar i olika databaser och sökmotorer. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrik iscensättning genom Kängurun : Hur det förberedande arbetet inför en Kängurutävling kan stärka och utveckla undervisning för lärande i skolämnet matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Kangaroo; problem solving; mathematics; teaching; learning; guidance; Kängurun; problemlösning; matematiska problem; utforskande matematik; undersökande matematik; undervisning; vägledning; aspekter för lärande; socio-matematiska normer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har ett fokus på lågstadielärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta förskoleklassbarnen och eleverna i årskurs F-3. I studien granskas en internationell matematiktävling som varje år arrangeras av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande inom matematisk problemlösning i tidiga skolår : En intervjustudie om lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lovisa Freidenvall; Caroline Öhman; [2020]
  Nyckelord :Lärarsyn; kooperativt lärande; grupparbete; samarbete; problemlösning; matematikundervisning; lägre skolår;

  Sammanfattning : Vi har i detta produktionsarbete undersökt hur lärare i den svenska skolverksamheten i årskurs F-3 uppfattar och arbetar med kooperativt lärande inom problemlösning i matematik. Likaså har vi undersökt vilka utmaningar som kan förekomma genom denna typ av undervisningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Särskilt begåvade elever i matematik : Kvalitativ studie grundad på lärares erfarenhet av särskild begåvning inom matematik för grundskolan F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Olsson; Izla Tasel; [2020]
  Nyckelord :särskilt begåvad; matematikundervisning; gifted education; lärare; stödja; utmana; arbeta med;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som syfte att få en djupare förståelse för hur lärare identifierar, stödjer, arbetar med och utmanar särskilt begåvade elever i matematik för grundskolans tidigare år, 1-3. Studien grundar sig på lärares erfarenheter och uppfattningar. Insamlat material för studien är gjord genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Implementering av matematikdidaktisk forskning i grundskolan : Tydlighet, läromedel och aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Esselin; Anna Olsen; [2020]
  Nyckelord :Evidence-based; Mathematics; Didactics; Textbooks; Elementary School; Educational Practice.; Forskningsimplementering; matematik; didaktik; vetenskaplig grund; läromedel; undervisning; grundskola.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur F-3-lärare tänker att den matematikundervisning de bedriver är kopplad till forskning och hur lärarna tänker att matematikdidaktisk forskning kan tillgängliggöras för att implementeras i matematikundervisningen. Fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med två respektive tre deltagare har genomförts för datainsamling, vid två grundskolor i Mellansverige. LÄS MER