Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Lärares främjande arbete för andraspråkselevers förståelse av matematiska textrika uppgifter i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Paimana Samedy; Alaa Muhammed-baqer; [2023]
  Nyckelord :scaffolding; translanguaging; andraspråkselever; den proximala utvecklingszonen; matematik; stöttning; scaffolding; transspråkande; translanguaging; textrika uppgifter;

  Sammanfattning : Mätningar visar att andraspråkselever presenterar sämre i matematik jämfört med förstaspråkselever samt att textuppgifter är den största svårigheten inom matematik hos andraspråkselever. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare beskriver och motiverar sitt arbete med matematiska textrika uppgifter för att främja andraspråkselever i matematik. LÄS MER

 2. 2. Hur gymnasielärare relaterar matematikuppgifter till olika betygsnivåer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mattias Ragnarsson; [2023]
  Nyckelord :high school mathematics; grade levels; evaluation of assignments.; matematik gymnasiet; betygsnivåer; värdering av uppgifter.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur behöriga matematiklärare värderar matematikuppgifter och till vilken betygsnivå de kan relateras. Studien har genomförts som en kvalitativ studie baserad på tematisk analys. Åtta professionella matematiklärare har intervjuats och deras uttalanden har analyserats. LÄS MER

 3. 3. Språk och språkförståelsekrav i matematikuppgifter. : Textuell strukturanalys av skriftliga prov i årskurs 7-9 i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Agnieszka Wegemo; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att räkna med datorn : En fokusgruppstudie om elevers upplevelse av digitala läroböcker i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Jennifer Downing; [2023]
  Nyckelord :Students’ experience; Digital textbooks; Students’ perspective; the Didactic tetrahedron; Students’ influence; the Textbook as a source of knowledge; Elevers upplevelse; Digitala läroböcker; Elevperspektiv; Den didaktiska tetraedern; Elevinflytande; Läroboken som kunskapskälla;

  Sammanfattning : Elevers inflytande på matematikundervisningen är önskvärd men föga undersökt. Syftet med examensarbetet var således att undersöka elevers upplevelse av att ha digitala läroböcker i matematikundervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av fokusgruppsintervjuer med elever på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Semiotiska resurser i matematik : Något att räkna med?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Lindbäck; Erika Björkkvist; [2023]
  Nyckelord :semiotiska resurser; multimodalitet; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriskt kvalitativa studie är att utifrån ett sociokulturellt ochsocialsemiotiskt perspektiv undersöka hur och vad elever kommunicerar matematiskt vidlösandet av matematikuppgifter i en multimodal kontext, men i två olika modalasammanhang; ett enskilt modalt sammanhang och ett socialt modalt sammanhang ochhuruvida de olika modala sammanhangen innebär några skillnader i hur och vad dekommunicerar matematiskt. Undersökningen som genomförs genom observation,fokuserar att ta reda på hur och vad fyra elever i årskurs 3 kommunicerar matematisktinnehåll när de löser två liknande matematikuppgifter inom geometri. LÄS MER