Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Påverkas flerspråkiga elevers resultat i matematik av språket?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Allerth; [2018-08-07]
  Nyckelord :matematik; andraspråk; flerspråkiga elever; problemlösning; nakna uppgifter; textuppgifter;

  Sammanfattning : En ökad invandring i samhället leder till att de flerspråkiga eleverna skolan blir allt fler. I takt med det här visar internationella mätningar att svenska elevers resultat sjunker i alla ämnen, inklusive matematik, ett ämne som ofta anses universellt och liknande världen över. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativ matematik : En läromedelsanalys av kommunikativa matematikuppgifter i årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Bergström; [2018]
  Nyckelord :Kognitiva nivåer; kommunikation; läromedelsanalys; matematik; matematikuppgifter.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka förekomsten och placeringen av samarbets- och kommunikationsuppgifter i matematikläromedel för årskurs tre. Vidare är syftet att granska dessa uppgifter djupare för att ta reda på vilken typ av kommunikation de uppmanar till samt vilka kognitiva nivåer uppgifterna har. LÄS MER

 3. 3. Räknehändelsens dilemma : En kvalitativ studie om lärares arbete med språket i räknehändelser samt hur språk och upplägg påverkar elevers förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Annie Eriksson; Gustavsson Emma; [2018]
  Nyckelord :Cummins fyrfältare; grundskola; lärare; matematiska förmågor; räknehändelse; språk; upplägg;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur och varför verksamma lärare arbetar med språket i räknehändelser. Syftet är även att få kunskap om hur språk och upplägg i räknehändelser påverkar elevernas förståelse. LÄS MER

 4. 4. En studie om samband mellan hur elever ser på sig själva som lärande individer i matematik och deras förmåga att lösa matematikuppgifter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Sjögren; Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; matematisk identitet; self-efficacy;

  Sammanfattning : Hur elever beskriver sig själva som lärande individ i matematik, om det finns samband mellan hur elever löser och utvärderar matematikuppgifter samt hur eventuella samband ser ut har undersökt i studien. Åk 8-elevers lösningar av ett antal matematikuppgifter samt fyra elevintervjuer utgör studiens empiri. LÄS MER

 5. 5. Tror jag att jag kan det här? : En kvantitativ studie om elevers tilltro till sin egen matematiska förmåga i relation till faktisk prestation i metod-och problemlösningsuppgifter 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sarah Algotsson; [2018]
  Nyckelord :Self-assessment; confidence; self-perception; method ability; problem solving ability; mathematics; accomplishment; self-efficacy; symbolic interactionism; mathematical ability; tasks; Självskattning; tilltro; självuppfattning; metodförmåga; problemlösningsförmåga; matematik; prestation; själveffektivitet; self-efficacy; symbolisk interaktionism; matematisk förmåga; matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa forskningsrapport inriktar sig på hur elever uppfattar sin egen matematiska förmåga, vilken grad av tilltro eleverna har till sin förmåga och hur de presterar i matematikämnet med särskilt fokus på metod- och problemlösningsuppgifter. Den litteratur som ligger till grund för studien baseras på vad det innebär att tro på sin egen förmåga, förmågan att kunna värdera sig själv och sin förmåga samt matematikuppgifters betydelse för skapandet av självuppfattning och tilltro till den egna förmågan. LÄS MER