Sökning: "matematikutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet matematikutveckling.

 1. 1. Språkets betydelse i matematikundervisningen för andraspråkselever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maryam Meho; [2020-02-26]
  Nyckelord :matematik; andraspråkselever; språk- och kunskapsutveckling; språkutvecklande arbetssätt; problemlösning och klassrumsinteraktion;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar hur lärare arbetar språkutvecklande med andraspråkselever inommatematik. Tidigare forskning har visat att det å ena sidan finns fördelar med en tvåspråkig matematikundervisning där eleverna får möjligheten att använda sig av sitt modersmål, å andrakan det vara en påverkande faktor som bromsar andraspråkselevers matematikutveckling. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara siffror. Hur kan matematikutveckling främjas hos elever med lässvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Wetterbrandt; [2020]
  Nyckelord :Läsutveckling; lässvårigheter; matematikutveckling; språkutvecklande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur några verksamma lärare arbetar för att främja den matematiska utvecklingen hos elever som har en försenad eller svag läsutveckling. För att undersöka detta valdes semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Hur beskriver några speciallärare och specialpedagoger det specialpedagogiska arbetet kring elever i matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maud Björkman; Camilla Svärd; Arzu Ayhan; [2020]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; kvalificerade samtal; matematiksvårigheter; matematikutveckling; specialpedagogiskt arbete; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och en djupare förståelse för hur några speciallärare/specialpedagoger beskriver det specialpedagogiska arbetet kring elever i matematiksvårigheter. Till studien har en kvalitativ forskningsansats använts, då datainsamlingsmetoden har varit semistrukturerade intervjuer som har genomförts med speciallärare med inriktning matematikutveckling samt specialpedagoger, totalt 15 olika informanter. LÄS MER

 4. 4. Subitisering - vad är det? : Subitiseringsförmågans innebörd och potential för elevers övriga matematikutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Melina Duzel; [2020]
  Nyckelord :subitisering; matematikutveckling; kardinalitet; konceptuell subitisering; perceptuell subitisering;

  Sammanfattning : Subitisering är en förmåga som innebär att en individ kan snabbt uppfatta en liten grupp av föremål utan att räkna den. Det är en medfödd förmåga som går att träna och på så vis utveckla. Subitisering är däremot en komplex förmåga som skiljer sig individer emellan, men som är olika väl utvecklad. LÄS MER

 5. 5. -Jag är klar! Vad ska jag göra nu? : En studie om strukturer kring högpresterande elevers lärande i matematik ur lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Cederblad Olsson; Helén Hillby; [2020]
  Nyckelord :högpresterande; matematik; organisation; speciallärare; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa vad som organisatoriskt kan ha betydelse för matematiklärare och speciallärare inom matematikutveckling i arbetet med att undanröja hinder i lärmiljön för matematiskt högpresterande elevers lärande i matematik då det i rapporter framkommer att denna grupp ibland inte tillgodoses i tillräcklig grad. Intervjuer genomförs med matematiklärare samt speciallärare för att ta del av deras upplevelser kring elevgruppen. LÄS MER