Sökning: "matematisk lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden matematisk lärmiljö.

 1. 1. Är alla inräknade? En studie om hur matematiklärare och speciallärare i matematik skapar tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Carin Melin; IdaLouise Wichmann; [2023-06-15]
  Nyckelord :tillgänglig lärmiljö; dilemma; helklassundervisning; mångfald; matematiksvårigheter; ledning och stimulans; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien har varit att utifrån de dilemman som skolan står inför, undersöka hur lärare och speciallärare kan samverka för att skapa tillgängliga lärmiljöer, i matematikundervisningen i helklass, där alla är inräknade. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där det sociala sammanhanget blir basen i att alla ska känna sig inräknade. LÄS MER

 2. 2. Matematikängslan - bryt onda cirklar : Faktorer i det förebyggande arbetet i matematikundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Lennartsson; Pernilla Söderqvist Olsson; [2023]
  Nyckelord :Matematikängslan; matematiska prestationer; matematisk lärmiljö; relationer; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Lennartsson, J. & Söderqvist Olsson, P. (2023). Matematikängslan – bryt onda cirklar. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares förhållningssätt om barns matematiska inlärningsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madna Taraghi Talab; [2023]
  Nyckelord :matematik; undervisning; förskollärares ansvar; samspel; förhållningssätt; lärmiljö; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares beskrivningar kring hur pedagoger arbetar för att främja barnens matematikutveckling. Studien utgår från Lev Vygotskijs sociokulturella teori, där utveckling och lärande i socialt samspel är centralt, samt Bishops sex matematiska aktiviteter som teoretisk analysram. LÄS MER

 4. 4. Hur främjas inkluderande matematikundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karolina Öberg; [2021]
  Nyckelord :dialog; gemensam problemlösning; samarbete; tillgänglig lärandemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kunskap om hur matematiklärare och elever i särskilda undervisningsbehov, (SUM), upplever undervisningen i matematik och därigenom få förståelse för hur inkluderingsprocessen kan utvecklas. Att vara inkluderad innebär här att som elev vara delaktig både pedagogiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Matematik, lek och lärande i förskolan. : En kvalitativ studie av förskollärares syn på undervisning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Catrin Olsson; Maria Franzén; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; preschool teacher; teaching; play; Matematik; förskollärare; undervisning; lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur förskollärare förhåller sig till målinriktad undervisning av matematik för barn 3-5 år. De frågeställningar vi ville undersöka var förskollärares uppfattningar kring målinriktad matematisk undervisning, men även  vilka förutsättningar förskollärare uttrycker behövs för planerad undervisning och genomförande i matematik. LÄS MER