Sökning: "matematisk problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden matematisk problemlösning.

 1. 1. Formativ bedömning vid problemlösning i matematikundervisningen : en empirisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Betim Krasniqi; [2021]
  Nyckelord :Formativ bedömning; problemlösning; digital teknik; matematiska förmågor; matematiskt problem;

  Sammanfattning : Problemlösningsförmågan är en viktig matematisk förmåga. Den har en särställning i styrdokumenten då den både är en förmåga och samtidigt ett medel för undervisningen då problemlösning oftast testar flera andra förmågor samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i matematik- möjligheter eller hinder för nyanlända elever Studium av lärares och studiehandledares erfarenheter och uppfattningar på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malak Abdalbast; Mohamed Said Khalifa; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; flerspråkiga elever; problemlösning; studiehandledning; kartläggning; ordinarie klass; förberedelseklass; vardagsspråk skolspråk;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur matematiklärare och studiehandledare uppfattar de svårigheterna som nyanlända elever i högstadiet har i matematiska problemlösningar. Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vad anser matematiklärare och studiehandledare om nyanlända elevers prestationer i matematisk problemlösning?• Hur arbetar matematiklärare för att stöda nyanlända elevers inlärning i matematik?• Hur arbetar studiehandledare på modersmålet för att stötta nyanlända elevers inlärning i matematik?• Finns det eventuellt samarbete mellan studiehandledare och ämneslä-rare?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella pers-pektiv. LÄS MER

 3. 3. Matematisk problemlösning - förmågor och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elma Dulbic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på matematisk problemlösning : En kvalitativ studie med syfte att synliggöra uppfattningar hos lärare om det matematikdidaktiska arbetet med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Paakkonen; [2020]
  Nyckelord :problem solving; mathematical problems; mathematics; teachers; teaching; problemlösning; matematiska problem; matematik; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra vilka uppfattningar som finns om matematiska problem och visa hur det didaktiska arbetet med problemlösning kan se ut. Frågan är relevant eftersom Skolverket har gett problemlösning en mer framträdande roll i de senaste kursplanerna samtidigt som Skolinspektionens kvalitetsgranskningar pekar på brister inom det didaktiska arbetet med problemlösning. LÄS MER

 5. 5. Kooperativt lärande inom matematisk problemlösning i tidiga skolår : En intervjustudie om lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lovisa Freidenvall; Caroline Öhman; [2020]
  Nyckelord :Lärarsyn; kooperativt lärande; grupparbete; samarbete; problemlösning; matematikundervisning; lägre skolår;

  Sammanfattning : Vi har i detta produktionsarbete undersökt hur lärare i den svenska skolverksamheten i årskurs F-3 uppfattar och arbetar med kooperativt lärande inom problemlösning i matematik. Likaså har vi undersökt vilka utmaningar som kan förekomma genom denna typ av undervisningsmetod. LÄS MER