Sökning: "matematiska förmågor"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden matematiska förmågor.

 1. 1. Matematikundervisning i socialt samspel : Lärares beskrivningar av undervisning genom problemlösning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Stenemo; Lisa Skandevall; [2021]
  Nyckelord :Matematikundervisning; socialt samspel; problemlösning; samarbete; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Elever ges fler möjligheter att förstå matematik om de får samtala och delta i organiserade diskussioner i socialt samspel med andra. Då problemlösningsuppgifter inte har en given lösningsmetod och många gånger kan lösas på flera olika sätt, kan de lämpa sig väl för detta sociala samspel. LÄS MER

 2. 2. Lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Valdrina Miroci; Rina Vejseli; [2021]
  Nyckelord :kooperativt lärande; lågstadiet; lärresurser; matematik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen. Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av implementeringen av kooperativt lärande, vilka faktorer som påverkat implementeringen av metoden samt hur lärare uppfattar att användandet av kooperativt lärande kan påverka elevers matematiska utveckling i lågstadiet. LÄS MER

 3. 3. Gamla hundar kan lära barn att sitta : En kvantitativ och kvalitativ analys av hur levande djur i förskolans verksamhet motiveras och organiseras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Andersson; Linda Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Enkät; Tematisk textanalys; Posthumanism; Djur.; Dyr; Barnehage;

  Sammanfattning : Djur som kunskapsområde har en plats i förskolan och uppmärksammas i förskolans läroplan; varje barn ska ges förutsättning att utveckla kunskaper om djur och natur. Syftet med vår studie var att öka kunskapen om hur förskolans pedagoger motiverar inkludering av levande djur i förskolans verksamhet och i den didaktiska planeringen. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys: Hur uttrycks de matematiska förmågorna i två läromedel inom problemlösning och algebra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Holm; Miranda Halimi; [2021]
  Nyckelord :Matematiska förmågor; läromedelsanalys; läromedel; lärobok; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning de fem matematiskaförmågorna förekommer i läromedlen och vilka möjligheter detta ger eleverna attutveckla de fem matematiska förmågorna som Skolverket specificerar i det centralainnehållet och som krävs för att skapa en god matematisk kompetens. De femmatematiska förmågorna som är centrala i studien är kommunikationsförmågan,problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan, metodförmågan ochbegreppsförmågan. LÄS MER

 5. 5. Utveckla entreprenöriella förmågor genom problemlösning i matematik : Utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Malin Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Entreprenöriell; problemlösning; förmågor; lärare; 1–3; matematiska problem; entreprenörskap; öppna uppgifter; rika problem; MOSAIK;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka entreprenöriella förmågor lärare anser att elever får möjlighet att utveckla genom problemlösningsaktiviteter i matematik. Frågan är relevant eftersom entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all undervisning enligt Lgr11 (Skolverket, 2019). LÄS MER