Sökning: "matematiska textuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden matematiska textuppgifter.

 1. 1. En kvalitativ studie om laborativt material i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Sundqvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :Laborativt material; Matematik; Läraren; Konkretisering; Konkret; ;

  Sammanfattning : Ofta upplever elever i grundskolan att textuppgifter i matematikläromedel är för abstrakta. Ge- nom att konkretisera dessa uppgifter genom laborativt material kan eleverna utveckla sin för- ståelse att se sambandet mellan konkret och abstrakt innehåll. LÄS MER

 2. 2. Andraspråkselevers språkliga förutsättningar : En kvalitativ studie om nyanlända elevers språkliga förutsättningar vid beräkning av matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Samuelsson Olsson Sarah; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; strategier; svårigheter; textuppgifter;

  Sammanfattning : Flera forskare är överens om att det är språket som andraspråkselever har svårigheter för inte det matematiska. Därav är syftet med studien att analysera elevers språkliga förutsättningar samt valet av strategier vid språkliga hinder i de matematiska textuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Språket i matematiken : En studie om läsförståelsens betydelse i matematikens textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Anna Liljedahl; [2019]
  Nyckelord :Läsutveckling; läsförståelse; matematik; matematiktester;

  Sammanfattning : Matematiken finns i hela vårt samhälle och matematiken är ett huvudämne i skolan. Kunskap i matematik behövs för att kunna värdera, förstå och kritiskt granska information. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan läsförmåga och problemlösningsförmåga : En kvalitativ studie i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ann-Charlotte Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematikundervisning; läsförmåga; problemlösningsförmåga; problemlösning; textuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever och lärare ser på problemlösning inom matematikämnet, samt att belysa eventuella samband mellan elevers läsförmåga och problemlösningsförmåga i årskurs 3. Frågeställningen jag arbetat efter är:  • Hur ser elever och lärare på problemlösning inom matematikämnet?  • Hur upplever eleverna sin läsförmåga och sin problemlösningsförmåga? • Hur upplever läraren elevernas läsförmåga och problemlösningsförmåga?  • Hur påverkar, enligt läraren, elevers läsförmåga deras problemlösningsförmåga i årskurs 3?  För att besvara dessa frågor intervjuades sju elever i en liten skolas årskurs 3, deras klasslärare samt två andra verksamma matematiklärare på skolan. LÄS MER

 5. 5. Finns det en koppling mellan bristande läsförmåga och matematiksvårigheter hos elever i årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Matilda Ringholm; [2019]
  Nyckelord :bristande läsförmåga; extraanpassningar i matematik; läsförmåga; läs- och skrivsvårigheter; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och räkna är en förutsättning för att vi människor ska klara oss i dagens samhälle. När elever med bristande läsförmåga måste ta sig an textuppgifter i matematikboken blir detta en stor utmaning. Texterna i en matematikbok är oftast mer multimodala och kompakt skrivna i jämförelse med texter i andra ämnen. LÄS MER