Sökning: "matematiska textuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden matematiska textuppgifter.

 1. 1. Matematiska texter i de lägre skolåren : Ett lärarperspektiv på hur läsförståelse påverkar elevers möjlighet till lärande i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Veronica Vallin; Matilda Aronsson Eriksson; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; textuppgifter; matematiska texter; problemlösning; läsförståelse i relation till matematiska texter; problemlösningsuppgifter.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur lärare ser på läsförståelse i relation till matematikämnet. För att uppfylla studiens syfte intervjuades fyra lärare på en skola i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Speciallärares och lärares perspektiv på nyanlända elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Avin Midhat; [2022]
  Nyckelord :Genre pedagogy; inclusion; newly arrived students; special teachers; transilingual approaches; Genrepedagogik; inkludering; nyanlända elever; speciallärare; transspråkande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Midhat, Avin (2022). Speciallärares och lärares perspektivet på nyanlända elevers lärande i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmöuniversitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers motivation till matematik med fokus på textuppgifter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Annika Berglund; [2022]
  Nyckelord :motivation; textuppgifter; matematikundervisning; matematikdidaktik; affekt; gymnasieskolan; semistrukturerad intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur gymnasieelever uttrycker motivation, både allmänt för matematik och för matematiska textuppgifter. Forskningsfrågorna behandlade vilka typer av motivation eleverna uttrycker gällande de två områdena, samt om det finns kopplingar däremellan. LÄS MER

 4. 4. Svårigheter vid arbete med matematiska textuppgifter : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ida Svanström Blomdahl; Emil Jendefors; [2022]
  Nyckelord :Mathematics; text assignments; mathematical difficulties; reading difficulties; reading comprehension; mathematical abilities; working memory; Matematik; textuppgifter; matematiksvårigheter; lässvårigheter; läsförståelse; matematiska förmågor; arbetsminne;

  Sammanfattning : Vid arbete med matematiska textuppgifter krävs det en god läsförmåga, läsförståelse och ett bra arbetsminne. Om en elev har brister såväl i läsningen som i arbetsminnet resulterar det i stora svårigheter när arbete med matematiska textuppgifter sker. LÄS MER

 5. 5. En empirisk studie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : med inriktning på textuppgifter samt vilka hinder som kan uppstå för elevers förståelse för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Melissa Karlsson; Alva Hultén; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie fokuserar på sambandet mellan matematik och läsförståelse med inriktning på textuppgifter. Syftet med den empiriska studien är att få en djupare förståelse om läsförståelsens roll i elevers arbete med textuppgifter i matematik. LÄS MER