Sökning: "matematiskt mindset"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden matematiskt mindset.

 1. 1. Ett matematiskt mindset : Hur kan det visas och hur ser det ut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hannes Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Dweck; dynamiskt mindset; matematik; mindset; statiskt mindset; grundskola;

  Sammanfattning : Denna studie visar hur ett matematiskt mindset kan modelleras och hur detta mindset ser ut hos grundskoleelever i norra Sverige. Studien utgår från ett sociokognitivt perspektiv och inspireras av Carol Dwecks teoretiska ramverk om mindset. LÄS MER

 2. 2. Pojkars och flickors matematiska mindset : En kvalitativ studie med elever i årskurserna 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingrid Anundi; Camilla Petersson; [2019]
  Nyckelord :girls; boys; mathematics; mindset; grades 2 and 3; flickor; pojkar; matematik; mindset; årskurs 2 och 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och jämföra pojkars respektive flickors matematiska mindset i årskurserna 2 och 3. Detta görs genom att beskriva vad pojkarna respektive flickorna anser utmärka personer som är matematiskt duktiga, vad gemene man behöver göra för att bli matematiskt duktig, samt deras syn på sin egen förmåga i matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. "Det bränns i hjärnan" : om elevers upplevelser av att ha befunnit sig i matematiksvårigheter under sin grundskoletid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Bengtsson; Ulrika Thideman; [2018]
  Nyckelord :elevperspektiv; matematiksvårigheter; matematiskt mindset; specialundervisning; upplevd självförmåga;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi genomfört fokusgruppssintervjuer med elever på gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) som ännu inte nått kunskapskraven för matematik i år 9. Syftet med studien är att få en förståelse av hur elever kan uppleva situationen att befinna sig i matematiksvårigheter samt deras syn på grundskolans matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Elevers matematiska mindset : - En undersökning om elevers syn på matematiskt lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Carlsson; [2018]
  Nyckelord :mindset; mathematics; sociomathematic norms; pupils; mindset; matematik; sociomatematiska normer; elever; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Vilket matematisk mindset skolelever har och hur de ser på matematiskt lärande har en betydande roll för vad de lär sig och presterar i matematiken. En elevs matematiska mindset behöver dock inte var helt statiskt eller helt dynamiskt utan kan inneha en viss variation. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevens syn på formativ bedömning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Vikström Edvinsson; [2018]
  Nyckelord :dynamiskt mindset; grit; lärmål; progression; nyckelstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra elevers uppfattning av formativ bedömning i matematik. Den riktar sig främst till lärare som önskar förbättra sin undervisning. Huvudresultatet visar på att lärare kan ha en avgörande effekt på elevers lärande med utgångspunkt i om de når eleverna med formativ bedömning eller inte. LÄS MER