Sökning: "material flöde"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden material flöde.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av digital kommunikation med närstående och patienter under Covid-19-pandemin : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carl-Filip Björk; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Digital communication; Intensive Care Unit; Intensive Care Nurse; Prohibited from visiting; Covid-19; Digital kommunikation; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Besöksförbud;

  Sammanfattning : Introduktion: Under Covid-19-pandemin var det besöksförbud på de flesta intensivvårdsavdelningar (IVA) och ett stort flöde av smittade patienter. Närståendes fysiska besök ersattes med videosamtal och andra digitala kommunikationslösningar. LÄS MER

 2. 2. Hydraulic Erosion Simulation on the GPU for 3D terrains

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Isheden; [2022]
  Nyckelord :Hydraulic Erosion; 3D erosion; CUDA; erosion; simulation; Vatten Erosion; 3D erosion; CUDA; erosion; simulering;

  Sammanfattning : Erosion is the action of various natural processes, such as water flow, wind and gravity, that displaces material from one area to another. Creating physically-based models of these complex phenomena has been a major challenge in creating realistic terrain in video games in a fast way, without having a 3D artist model the terrain by hand. LÄS MER

 3. 3. ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Broeren; [2021-07-01]
  Nyckelord :Attityder; upplevelser; inställning; Instagram; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; uses and gratifications; word-ofmouth.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskap på Instagram. Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising. Metod: Kvalitativa fokusgrupper. Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z och Millennials. LÄS MER

 4. 4. Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie utifrån ett handläggarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Haris Aljicevic; Linda Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Social work; newly arrived; immigrant; establishment; labor market; work; socialt arbete; nyanlända; invandrare; etablering; arbetsmarknad; arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate from an administrator perspective how authorities integrate newly arrived to the Swedish labor market. The results are analyzed and understood by two theories, theory about Intersectionality and Goodman theory. LÄS MER

 5. 5. Intermodala transporter : Undersökning av alternativ lösning för intermodala transporter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Terese Borglund; Kristoffer Lynge Mortensen; [2021]
  Nyckelord :Intermodal transports; CarConTrain; Rail freight; Modal shift; Intermodal transports railway; Alternativ intermodal transport; Flexiwaggon; Railcar.; Intermodala transporter; CarConTrain; Rail freight; Modal shift; Intermodala transporter järnväg; Alternativa intermodal transporter; Flexiwaggon; Railcar.;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg förväntas öka avsevärt i framtiden om inga åtgärder vidtas. Politiska beslutfattare är medvetna om att situationen inte är hållbar och föreslår en bättre användning av alternativa transporter, vilket innefattar järnvägstransporter i en intermodal transport. LÄS MER