Sökning: "materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet materialitet.

 1. 1. Behöver vi tillföra någonting? Behöver vi plocka bort någonting? : Förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när den fysiska inomhusmiljön utformas utifrån barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Nilsson; Linnéa Widjeback; [2022]
  Nyckelord :Indoor environment; Pedagogical approach; View of children; Agency; Inomhusmiljö; Förhållningssätt; Barnsyn; Agens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta del av förskollärares tankar kring relationen mellan materialitet och agens såsom det kommer till uttryck när de utformar den fysiska miljön inomhus utifrån barns lek. Vi utgår från ett onto-epistemologiskt perspektiv och studien bygger på en fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 2. 2. Att bli till genom att vara någon annan : En kvalitativ studie om rollspelande transpersoners upplevelser av att konstruera könsidentitet genom textrollspel online

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Elliot Utas; [2022]
  Nyckelord :transpersoner; rollspel; kropp; föreställningar; könsidentitet; könsuttryck; social konstruktion; materialitet;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how trans people who embody fictional characters in text-based roleplays online construct gender identity through immersive representations of their understandings of gender as performance. I have conducted semi-structured chat interviews with seven participants and examined the transcripts with a queer phenomenological theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Optimization of a one-part geopolymerization method for lab-scale, using waste glass wool as a precursor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Oscar Enander; [2022]
  Nyckelord :Materials chemistry; Geopolymer; Glass wool; Recycling; Curing time; Curing temperature; Cement; Chemistry;

  Sammanfattning : Geopolymers are amorphous inorganic polymeric structures. They are used as binding agents and can be compared to cementitious materials such as ordinary Portland cement. This thesis aims to produce geopolymers from waste glass wool. Today glass wool is found in isolation, both thermal and sound insulation, and it is not being recycled. LÄS MER

 4. 4. Bildämnet som nomad? : En posthumanistisk studie om bildämnets nomadiska funktion i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ellen Arvidsson; Ida Corneliusson; [2022]
  Nyckelord :Materiality; nomad philosophy; posthumanism; visual arts education; Bildämnet; materialitet; nomadfilosofi; posthumanism; tillblivelse;

  Sammanfattning : Hur fungerar bildämnet i dagens skola? I relation till skolämnenas snarlika strukturer, där ett slutresultat bedöms, särskiljer sig bildämnets metoder och lärande som mer processorienterat. Traditionella, hantverksmässiga arbetssätt kompletteras med nya digitala medier och arbetssätt, som resulterar i urvalsproblem och stoffträngsel. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation : En studie om förskollärares erfarenheter i Reggio Emilia inspirerade förskolor utifrån agentiell realism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sonia Ingletto; Anca-Roberta Truca; [2022]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; delaktighet; agens; intra-aktiv; materialitet; Reggio Emilia pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte med vår studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av intra-aktioner mellan materialitet och barns delaktighet i pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia inspirerade förskolor. En kvalitativ forskningsansats med semi-strukturerade intervjuer valdes för att besvara frågeställningarna. LÄS MER