Sökning: "mathematical difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden mathematical difficulties.

 1. 1. Hur förhåller sig innehållet i svenska läromedel i matematik till gymnasieelevers matematiska svårigheter med andragradsekvationer? : En kvalitativ innehållsanalys av uppgifter i svenska läromedel i matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustaf Ekström; Jakob Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :andragradsekvationer; svårigheter; läromedel; matematik;

  Sammanfattning : I denna studie, som är en fortsättning av vår föregående litteraturstudie om vilka svårigheter som gymnasieelever har med andragradsekvationer, undersöks några allmänt använda läromedel i matematik för gymnasiet för att klargöra om det finns ett samband mellan elevers svårigheter och innehållet i läromedlen. Utifrån resultatet i vårt tidigare examensarbete kodades uppgifterna i läromedlen för att skapa statistik över deras innehåll. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar av läs- och skrivsvårigheters påverkan på matematikinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Frank; [2020]
  Nyckelord :Mathematical difficulties; reading- and writing difficulties; dyslexia; Matematiksvårigheter; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på två olika aspekter av matematikundervisning. Den ena handlar om hur medvetna lärare är om dyslexi-relaterade svårigheter i matematikämnet och den andra om hur lärare organiserar matematiklektionerna. LÄS MER

 3. 3. English in mathematics : Swedish EFL students’ and teachers’ experiences with learning and teaching mathematics in English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Heba Dhia Peter; [2020]
  Nyckelord :EFL; English; mathematics; upper secondary school; mathematical word problems; EMI;

  Sammanfattning : This study is intended to explore what difficulties students and teachers in international and IB programs in Sweden encounter when they learn and teach mathematics in English. Students enrolled in these programs tend to have English as a second or foreign language, and their being taught mathematics in a language that is not their native language might limit their understanding and the possibility to communicate and express themselves in the subject. LÄS MER

 4. 4. Vem ansvarar för matematiken? : en studie om arbetsuppgifter och samarbete gällande elever i matematiska svårigheter

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanne Johansson; Markus Anhage; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; mathematical difficulties; special education teacher; special educator; task assignment; Arbetsuppgifter; matematiksvårigheter; samarbete; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Det saknas forskning kring hur samarbetet mellan speciallärare och specialpedagoger kan se ut i matematik när båda professionerna samtidigt finns på en skola. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vilka faktorer som påverkar arbetsuppgifterna för, samt samarbetet mellan, speciallärare och specialpedagog på en skola där båda professionerna är representerade. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärares uppfattningar om matematiska inlärningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Isa Korak; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; fenomenografi; gymnasielärare; matematisk ångest; matematiska inlärningssvårigheter;

  Sammanfattning : Det finns gott om forskning om matematiska inlärningssvårigheter, dock saknas ibland tydliga definitioner och enighet i forskningen. Forskning som undersöker lärares kunskaper om, uppfattningar eller attityder till matematiska inlärningssvårigheter är betydligt mer sällsynt. LÄS MER