Sökning: "mathematics didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden mathematics didactics.

 1. 1. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogisk professionsutveckling på en alternativ undervisningsarena : En longitudinell och autoetnografisk studie av konstruktionen av uppdraget som specialpedagog och matematikdidaktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Åsa Perbjörs; [2021]
  Nyckelord :Professional development; mathematic didactics; SENCO teacher; autoethnography; alternative educational arena.; Professionsutveckling; matematikdidaktik; specialpedagog lärare; autoetnografi; alternativ opplæringsarena undervisningsarena.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka professionsutveckling hos en specialpedagog med fördjupning inom matematik. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om specialpedagogiska professioner. LÄS MER

 3. 3. Analoga och digitala läromedel imatematik : – en analys avämnesinnehållet omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fanny Nilsson; [2021]
  Nyckelord :läromedel matematik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en läromedelsanalys av två olika sorters läromedel för årskurs 7i matematik. Läromedlen är en klassisk matematikbok och ett modernt digitalt läromedeli matematik. Läromedlen som ingick i analysen var Matematikboken X och MatematikX direkt, båda utgivna av Liber. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik : En undersökning om hur övergången till onlineundervisning till följd av coronapandemin år 2020 har påverkat elevers matematikstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Eleonora Strand; Sofia Thorén; [2021]
  Nyckelord :online; learning; mathematics; attitude; practice-based research; online; lärande; matematik; inställning; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : Under våren år 2020 uppmanades gymnasieskolan att ställa om sin verksamhet till att bedriva all undervisning på distans på grund av covid-19, coronapandemin, som ett steg i att minska smittspridningen. Omställningen till mer digital undervisning ledde till att såväl elever som lärare ställdes inför nya utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och möjligheter med digitala verktyg i övergången till distansundervisning i matematik under coronakrisen 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Elias Lehtonen; Sanna Sandström; [2020]
  Nyckelord :Distance Education; digital tools; challenges and possibilities; syncronous- and asyncronous communication; mathematic didactics; distansundervisning; digitala verktyg; utmaningar och möjligheter; synkron- och asynkron kommunikation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin ledde till att stora delar av världens utbildningsväsen tvingades ställa om till distansundervisning. Denna studie undersöker möjligheter som digitala verktyg bidrar med för att lösa utmaningar med elevers lärande, då matematikundervisning övergår till distansundervisning. LÄS MER