Sökning: "mathematics teaching in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden mathematics teaching in Sweden.

 1. 1. A digital tool for mathematical calculations with focus on interaction design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Malin Cronquist; Mergim Rruka; [2021]
  Nyckelord :Interaction Design; Prototyping; Design Process; Usability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Efterfrågan av digitala verktyg i skolor har ökat de senaste åren och idag är det enligt Skolverket ett krav att använda digitala verktyg i matematik. Digitala matematiska verktyg kan förse elever med automatisk återkoppling och lärare kan anpassa sitt sätt att undervisa, baserat på elevernas progression. LÄS MER

 2. 2. Distansundervisning på gymnasiet under pågående pandemi : En kvalitativ undersökning om matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Wahlström; [2021]
  Nyckelord :distance education; online learning; online education; e-learning; mathematics; upper secondary school; distansundervisning; matematik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Läsåret 2019/2020 ställde svenska gymnasieskolor om till distansundervisning under perioden 18 mars-15 juni. Syftet med denna studie var att belysa hur lärarna uppfattade sin undervisning när undervisningen förändrades från klassrumsundervisning till distansundervisning. LÄS MER

 3. 3. Läxor i matematikundervisning : hur samverkar elever, föräldrar och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jack Knutsson; [2021]
  Nyckelord :Mathematics teaching; mathematics homework; middle school; grades 7-9; the family s influence in mathematics learning; Matematikundervisning; matematikläxor; grundskola; årskurs 7–9; familjens påverkan i matematiklärande;

  Sammanfattning : Syftet för detta arbete är att undersöka relationer mellan matematikundervisning och matematikläxor i högstadiet. Litteraturstudien ska besvara vilken betydelse matematikläxor har för elever, föräldrar och lärare. LÄS MER

 4. 4. Programmering i matematik ur elevernas perspektiv : En fallstudie i en niondeklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Maria Ueda; [2021]
  Nyckelord :programming; mathematics; computational thinking; year 7-9; learning; programmering; matematik; datalogiskt tänkande; högstadiet; lärande;

  Sammanfattning : Beslutsfattare i Sverige och internationellt har kommit fram till att undervisning i programmering är viktigt. I Sverige infördes således 2018 programmering i den svenska läroplanen där delar av programmeringsundervisningen ska bedrivas i matematikämnet. LÄS MER

 5. 5. Öppna matematiska uppgifter : En studie om möjligheten att inkludera högpresterande elever i det heterogena klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Thulin; [2020]
  Nyckelord :high-performance students; inclusive education; mathematics; open mathematical tasks; primary school; högpresterande elever; inkluderande undervisning; lågstadiet; matematik; öppna matematiska uppgifter;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is partly to increase knowledge about the use of open mathematics by primary school teachers, and partly if the tasks are considered functional to use to include high-performing students in mathematics education. In order to achieve the purpose of the study, an internet survey was constructed. LÄS MER