Sökning: "mathematics teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 961 uppsatser innehållade orden mathematics teaching.

 1. 1. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 3. 3. Samtal med matematiklärare och elever : Induktiv intervju med matematiklärare och elever med koncentrationssvårigheter och om dessa elevers möjligheter att utveckla god taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikael Wormén; [2021]
  Nyckelord :Attention; Mathematics; Motivation; Number sense; Teaching methods;

  Sammanfattning : Number sense is a basic concept within Mathematics. This basic knowledge is developed and often mastered in early compulsory school settings. LÄS MER

 4. 4. Att representera tal i decimalform : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare undervisar för att elever ska skapa förståelse för tal i decimalform genom olika representationsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joshua Schultheiss; [2021]
  Nyckelord :tal i decimalform; representationsformer; representationer; matematikundervisning; lärare; förståelse;

  Sammanfattning : I kursplanen för matematik beskrivs att elever ska ges förutsättningar att tolka vardagliga och matematiska situationer genom att använda matematiska uttrycksformer. Begreppet uttrycksformer likställs i den här studien med representationsformer. LÄS MER

 5. 5. Elevers begreppsbilder inom matematiska bråk : Vilka begreppsbilder har elever och när används de?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Erik Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :conceptual images; fractions; fraction count; mathematics teathing; elementary school; interview study; begreppsbild; bråk; bråkräkning; matematikundervisning; grundskola; intervjustudie;

  Sammanfattning : När en person ser en skiftnyckel är det inte säkert att personen ser något som är bra att ha när man ska skruva en mutter. Beroende på vad personen vanligtvis använder skiftnyckeln till och vilket problem som personen just då står inför kommer personen att se olika saker. LÄS MER