Sökning: "mattemusik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet mattemusik.

 1. 1. ”Det gäller att vårda motivationen, inte döda den!” – en studie av hur ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik kan främja elevens inre motivation till att lära matematik.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Hörberg; [2014]
  Nyckelord :motivation; lust att lära; musik; matematik; mattemusik;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna studie är att undersöka hur ämnesintegrerad undervisning i musik och matematik kan främjaelevens inre motivation till att lära matematik. Jag har tagit del av en nationell undersökning som visar attflertalet elevers lust att lära matematik svalnar under deras skolgång. LÄS MER

 2. 2. En skola som jobbar med esteisk profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jennie Skälegård; Isabell Svensson; [2013]
  Nyckelord :Estetisk profil; integrerad verksamhet; läxor; mattemusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mattemusik på schemat : En studie av hur musiklärare och specialpedagog i matematik samarbetar för att integrera musik och matematik i sin undervisning i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Evelina Pilkvist; [2012]
  Nyckelord :Crossover teaching; mathematics; music; teaching; multimodal; ämnesintegrering; matematik; musik; undervisning; multimodal;

  Sammanfattning : Bakgrunden till min studie kommer ursprungligen från mitt eget intresse att diskutera ämnesintegrerad undervisnings betydelse i skola och samhälle.Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett multimodalt perspektiv ta reda på hur en musiklärare och en specialpedagog i matematik samarbetar för att integrera matematik och musik i sin undervisning i årskurs 1-3. LÄS MER

 4. 4. Mattemusik i skolan : En sociokulturell studie av en ämnesintegrerad undervisningsmetod i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KVLinnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Kajsa Ferdinandsson; [2011]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; estetisk läroprocess; ämnesintegrering; musik; matematik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks kunskapsförmedling vid användandet av en ämnesintegrerad undervisningsmetod. Studien undersöker även vilka redskap som nyttjas när en ämnesintegrerad undervisningsmetod används. Studien grundar sig i sociokulturell teori och dess syn på lärande. LÄS MER

 5. 5. Mattemusik eller matte och musik - en granskning av Lgr 11 och undervisningsmaterial utifrån användandet av estetiska läroprocesser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl-Johan Winsth; [2011]
  Nyckelord :Estetiska läroprocesser; matematik; musik; ämnesin;

  Sammanfattning : Min undersökning är uppdelad i tre delsyften som har sitt ursprung i att vilja lyfta fram alternativ till entraditionell matematikundervisning. Det är relevant att studera olika sätt att lära sig matematik då resultat frånstora internationella studier visar på sämre kunskap hos svenska elever. LÄS MER