Sökning: "mattias Isberg Nicklas Zajdel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mattias Isberg Nicklas Zajdel.

  1. 1. Rational Unified Process - En granskning av framgångsfaktorer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Mattias Isberg; Nicklas Zajdel; [2005]
    Nyckelord :projektstyrning; framgångsfaktorer; Rational Unified Process; processkvalitet; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Rational Unified Process (RUP) är en systemutvecklingsmetod som tillhandahåller ett modifierbart tillvägagångssätt för hur man skall fördela uppgifter och ansvar inom ett systemutvecklingsprojekt. Syftet med denna studie har varit att undersöka om RUP verkligen bidrar till framgångsrik systemutveckling, och i så fall även till att identifiera de vitalaste faktorer som lett till denna framgång. LÄS MER