Sökning: "mattias efram"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mattias efram.

  1. 1. Heder, familjen och kulturen : En kvalitativ studie med fokus på unga kvinnor med rötter frånmellanöstern.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Mattias Efram; [2014]
    Nyckelord :Heder; sexheder; familj; kultur rykte;

    Sammanfattning : Hedersproblematiken förknippas oftast med islam, hedersmord och hedersrelaterat våld, men om man belyser hedersproblematiken utifrån ett annat perspektiv kan man öka förståelsen för en kultur vars traditioner och seder inte överensstämmer med det västerländska samhället. Syftet med uppsatsen har därför varit att undersöka betydelsen av hedern, familjen och kulturen hos fem unga kvinnor med rötter från mellanöstern samt huruvida dessa aspekter påverkar eventuella frihetsbegränsningar i kvinnornas vardagsliv. LÄS MER