Sökning: "max mcdonalds"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden max mcdonalds.

 1. 1. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER

 2. 2. Jag äter väl hamburgare så länge jag tycker det är gott : En kvalitativ studie om hur publiken tar emot och tolkar miljömässigt hållbara budskap från snabbmatsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Persson; Anton Salinas; [2020]
  Nyckelord :encoding decoding; konsumtionsteori; miljömässig hållbarhet; publikforskning; snabbmatbranschen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur publiken tolkar budskap och förhåller sig till information från företagen McDonalds och Max hamburgare när de kommunicerar miljömässig hållbarhet. Studiens frågeställningar är följande: • Hur ser publikens attityder gentemot snabbmatskedjorna ut? • Hur värderar publiken informationen från Max hamburgare och McDonalds? • Hur påverkar företagens marknadsföring konsumenters köpvanor och val för att stödja miljön? Metod och material: De metoder som använts i studien är fokusgruppsintervjuer och innehållsanalyser. LÄS MER

 3. 3. Alignment of service characteristics with competitive strategy & customer satisfaction : A Comparative study in fast food industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Muneeb Goraya; Ibrahim Zaaroura; [2016]
  Nyckelord :Competitive strategy; service characteristics; servicescape; service quality; quality; value; customer satisfaction; service industry.;

  Sammanfattning : Competitive strategies are an essential tool for sustainable competitive advantage. Particularly in the service industry, strategy has its significance as it plays a vital role in achieving customer satisfaction. This study investigates alignment of four service characteristics i.e. LÄS MER

 4. 4. Grön marknadsföringsstrategi: påverkar den konsumenters miljöattityd gentemot fötetag? : En jämförande studie av företag med olika grad av grön marknadsföringsstrategi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malin Englund; Jacob Söderhielm; [2016]
  Nyckelord :green marketing strategy; attitude; image; multi attribute; environment; consumer; grön marknadsföringsstrategi; attityd; image; multiattribut; miljö; konsument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att konsumenter i allmänhet har blivit mer medvetna om de miljöproblem som kan uppstå, i och med en ökad konsumtion. Allt fler företag har börjat ändra inriktning på sina marknadsföringstrategier för att skapa en grönare identitet. LÄS MER

 5. 5. "Det är som att gå till McDonalds, man vet vad man får” : En lingvistisk textanalys av fem svenska dagstidningars framställningar av sexköpare, sexsäljare och sexköp

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Max Sohl Stjernberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst (Brottsbalken 6 kap 11 §) infördes i Sverige 1999. Den är en unik lag internationellt sett, eftersom att den friskriver sexsäljaren från ansvar samtidigt som den straffar sexköparen. LÄS MER