Sökning: "maximal step-up height"

Hittade 1 uppsats innehållade orden maximal step-up height.

  1. 1. Självtest benstyrka – ny metod utvärderas efter tolv veckors intervention på Livsstilsmottagning i Karlskoga

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

    Författare :Hedvig Siljedahl; [2019]
    Nyckelord :self-measurement tests; leg strength; leg function; maximal step-up height; prevention; habits;

    Sammanfattning : Introduction: Chronic diseases can be prevented and improved by regular physical activity and reduced sedentary time. An adequate leg strength and leg function in treatment and prevention of these disease is something to strive for. LÄS MER