Sökning: "maximeringsprincipen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet maximeringsprincipen.

  1. 1. Postulaten inom Ekonomisk Teori - En genomgång av debatten mellan 1946 och 1963

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

    Författare :Martin Henriksson; [2005]
    Nyckelord :postulat; antaganden; Lester; Machlup; Friedman; maximeringsprincipen; rationalitet; Social and economic history; Ekonomisk och social historia; History and Archaeology;

    Sammanfattning : This paper concerns itself with the controversy between marginal theory and empiricism during 1946-63, its main focus is the debate that followed R.A. Lesters empirical research 1946 who wrote a critical paper concerning the maximization-principle. LÄS MER