Sökning: "mead generaliserade andre"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden mead generaliserade andre.

 1. 1. Sådan mor sådan dotter : En kvalitativ studie om mödrars upplevelse av överföring av kroppsideal till döttrar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lina Veltman; Caroline Öllersten; [2014]
  Nyckelord :mothers; daughters; transmission; body image; awareness; mödrar; döttrar; överföring; kroppsuppfattning; medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka mödrars upplevelser av hur överföring mellan mor och dotter kan se ut gällande kroppsuppfattning och utseende, samt hur överföringen kunde påverkas genom medvetna val i mödrars eget förhållningssätt till sina kroppar. Tidigare forskningsresultat visade att moderns förhållningssätt till den egna kroppen i relation till kost och motion påverkade döttrarnas ätbeteende. LÄS MER

 2. 2. Svåra samtal : En sociologisk studie om ledares erfarenheter av svåra samtal i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Lillqvist; Malin Gillström; [2014]
  Nyckelord :Difficult conversations; role-taking theory; impression management; leadership; distancing; communication.; Svåra samtal; rollövertagande; intrycksstyrning; ledarskap; distansering; kommunikation;

  Sammanfattning : This qualitative study is aimed to explore the leaders’ experiences of difficult conversations in their work. We have examined if they take on a different role during the difficult conversations and how communication can affect their leadership during the conversation. LÄS MER

 3. 3. Att jobbcoacha med NLP - En kvalitativ undersökning av metoden Neuro-lingvistisk programmering vid jobbcoachning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Benny Antonsson; [2010-06-24]
  Nyckelord :NLP programmering; Neuro-lingvistisk programmering; jobbcoachning; självet;

  Sammanfattning : Denna studie har visat att NLP-coacher upplever att de arbetar mycket med någotsom de kallar för rapport. Det är ett sätt för dem att närma sig och skapa samspelmed sin klient. Genom att skapa god personkemi lättar coacherna upp stämningenoch lägger en god grund för arbete med klienten. LÄS MER

 4. 4. "En andra chans" : Upplevelser av medling vid brott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Johannesson; [2010]
  Nyckelord :Mediation; offender; victim; the generalized other; shame; interaction ritual theory; the concept of the third; Medling; gärningsperson; brottsoffer; den generaliserade andre; skam; samspel; det intersubjektiva tredje;

  Sammanfattning : Vad händer vid en medling och hur upplevs detta möte av de parter som ingår i medlingsprocessen? Denna fråga är utgångspunkten i föreliggande uppsats vilken belyser gärningspersoners och brottsoffers upplevelser samt den förändrade syn på sig själva och den andra parten vilken medlingen bidragit till. Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsoffer möts och samtalar om sina upplevelser av brottet. LÄS MER

 5. 5. Att vara ung och utan arbete : Arbetslösa unga vuxnas subjektiva upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sofia Berg; Frida Granath; Christine Härnqvist; [2009]
  Nyckelord :levnadssituation; identitetsskapande; symbolisk interaktionism; arbetslöshet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse för hur unga vuxna arbetslösa i Västra Götalands län upplever sitt identitetsskapande och sin levnadssituation. I denna studie utfördes tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med respondenter i åldrarna 18-29 år. LÄS MER