Sökning: "mead signifikanta andra"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mead signifikanta andra.

 1. 1. Yrkesväxling : En beskrivning av drivkrafterna bakom vändpunktsprocessen hos individer i medelåldern.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anne-Marie Larsen; Caroline Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Human motivations; professional change; lifelong learning; employability; significant others; self confidence; empowerment.; Drivkrafter; yrkesväxling; livslångt lärande; anställningsbarhet; signifikanta andra; självförtroende; empowerment.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra bakomliggande yttre och inre drivkrafter i samband med yrkesväxling mitt i livet, vad som bidrar till att våga ta klivet att börja studera, som en del av den personliga utvecklingen. Teoretiska utgångspunkter är följande: Abraham Maslows (1989/1943) behovspyramid, George Herbert Meads (2001/1934) signifikanta andra, Fuchs Ebaughs (1988) teori om vändpunktsprocesser och teorin om Planned Happenstance som Kathleen Mitchell, Al Levin och John Krumboltz (1999) är grundare till. LÄS MER

 2. 2. Det här är jag, vem är du? : jagets betydelse i barns fria lek på fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Malin Uvemark Nordström; Maisam Kalaf; [2018]
  Nyckelord :Barn; lek; fritidshem; Mead; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka barns identitetsskapande genom leken. Leken betyder mycket förbarns liv och den ger oss stora möjligheter att kunna studera barns beteende såväl som utveckling. LÄS MER

 3. 3. "Man är ju inte mer än en människa" : En kvalitativ studie av känslor och emotioner i en handledares arbete med ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Esra Ekici; Dragana Zivanovic; [2014]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; ungdom; handledare; socialisering; relationer; känslor; emotioner; arbete.;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to find out the staff's feelings and emotions in a HVBaccommodation where they work with unaccompanied refugee children. A HVBaccommodation is an institution that refugee asylum seekers come to in the beginning of their refugee process. LÄS MER

 4. 4. På gott och ont : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av vistelsen på HVB-hemmet Närsjögläntan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Social omsorg; Högskolan Dalarna/Social omsorg

  Författare :Sandra Larsson; Cecilia Olsson; [2010]
  Nyckelord :HVB-hem; Institution; G. H. Mead; E. Goffman; Närsjögläntan; generaliserade andra; signifikanta andra;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ungdomar som varit placerade på Närsjögläntans HVB-hem har upplevt sin vistelse och vilka implikationer som vistelsen medfört. Våra frågeställningar berör hur ungdomar ha upplevt tiden på Närsjögläntan, hur livet efter placeringen ser ut och hur de lyckats att anpassa sig till livet utanför institutionen samt hur ungdomarnas liv såg ut innan placeringen på Närsjögläntan i förhållande till livet efteråt. LÄS MER

 5. 5. Språket - en väg till identiteten : - En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till elever med svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Catherine Akman; Eva Andersson; [2008]
  Nyckelord :Pedagog; förhållningssätt; attityd; elev; mångfald; mångkultur; svenska som andraspråk; modersmål; identitet;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i barnkonventionen och skolans styrdokument. I fokus är pedagogens uppdrag att stödja elevens trygghetskänsla och självbild genom ett medvetet arbetssätt där elevens bakgrund, kultur och språk uppmärksammas. LÄS MER